به استناد ماده ۱۲۹ (ق.م.م) اشخاصى حقيقى که در يک سال مالياتى نسبت به جمع درآمد مشمول ماليات خود از يک يا چند منبع از منابع باب سوم اين قانون (درآمد امللاک و کشاورزي، حقوق، مشاغل اشخاص حقوقي، درآمد اتفاقي) کمتر از نرخ‌هاى مقرر در ماده ۱۳۱ اين قانون ماليات پرداخت نموده و يا بيش از يک بار از معافيت موضوع مواد ۸۴ و ۱۰۱ اين قانون معافيت‌هاى حقوق و مشاغل استفاده کرده باشند مکلف هستند يک اظهارنامه تکميلى حاوى جمع کل درآمدهاى مشمول ماليات مذکور در اين ماده را به تفکيک هر يک از منابع و محل تحصيل تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به حوزهٔ مالياتى محل سکونت خود تسليم و نسبت به مجموع درآمد خود ماليات متعلق را با رعايت معافيت مقرر در ماده ۸۴ قانون اصلاح و ۱۰۱ اين قانون طبق نرخ‌هاى مذکور در اظهارنامه نقداً يا از طريق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند يا به‌موجب قانون وسيله اشخاص ديگر از درآمد آنان کسر شده است تأديه نمايند.


مثال نمونه:

آقاى بهادر مدير امور مالى يک شرکت خصوصى مى‌باشد. حقوق و مزاياى ماهيانه نامبرده شامل ۷۰۰،۰۰۰ ريال پايه حقوق و ۲۱۰،۰۰۰ ريال حق جذب مى‌باشد. در سال ۱۳۷۶ مجموعا به ايشان مبلغ ۷ ميليون ريال بابت اضافه‌کارى و ۵ ميليون ريال به‌عنوان عيدى و پاداش پرداخت شده است. از طرف ديگر آقاى بهادر مشاور مالى شرکت افشين مى‌باشد که بابت حق‌المشاوره ماهيانه مبلغ دويست هزار ريال دريافت مى‌کند مضافاً بر اينکه در طول سال ۱۳۷۶ ايشان وکالت مالياتى شرکت خسرو را نيز پذيرفته که از اين بابت مبلغ چهار ميليون ريال دريافت کرده است. با توجه به اطلاعات فوق کل ماليات متعلقه سال ۱۳۷۶ آقاى بهادر را محاسبه کنيد.


کل حقوق سالانه ۸،۴۰۰،۰۰۰ = ۱۲ ? ۷۰۰،۰۰۰
حق‌المشاوره سالانه ۲،۴۰۰،۰۰۰ = ۱۲ ? ۲۰۰،۰۰۰
عيدى مشمول ماليات ۴،۹۰۰،۰۰۰ = ۱۰۰،۰۰۰ ـ ۵،۰۰۰،۰۰۰
۱۹،۷۰۰،۰۰۰ = ۴،۰۰۰،۰۰۰ + ۴،۹۰۰،۰۰۰ + ۲،۴۰۰،۰۰۰ + ۸،۴۰۰،۰۰۰
درآمد مشمول ماليات سالانه ۱۵،۸۶۰،۰۰۰ = ۳،۸۴۰،۰۰۰ ـ ۱۹،۷۰۰،۰۰۰
ماليات مجموع درآمد سال ۱۳۷۶ آقاى بهادر ۵،۲۵۹،۰۰۰ نرخ ماده ۱۳۱ ۱۵،۸۶۰،۰۰۰


لازم به يادآورى است که کليه ماليات‌هائى که طى سال ۱۳۷۶ از آقاى بهادر کسر شده بايد از مبلغ فوق کسر و مابقى به حوزهٔ مالياتى محل سکونت ايشان پرداخت شود.


ماليات مقطوع اضافه‌کارى ساليانه ۷۰۰،۰۰۰=%۱۰ ? ۷،۰۰۰،۰۰۰
ماليات ساليانه آقاى بهادر
۵،۹۵۹،۰۰۰ = ۷۰۰،۰۰۰+۵،۲۵۹،۰۰۰