۱. اشخاص حقوقى ايرانى غيرتجارى و غيرانتفاعى که داراى فعاليت انتفاعى بوده و در جمع فعاليت خود سود داشته باشند.


۲. شرکت‌ها و اشخاص حقوقى خارجى


۳. شرکت‌هائى که صددرصد سرمايه آنها به‌طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت يا مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و يا شهردارى‌ها باشد.


۴. شرکت‌هائى که بخشى از سرمايه آنها متعلق به دولت، مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و يا شهردارى‌ها باشد.


۵. شرکت‌هائى که سرمايه آنها متعلق به بخش غيردولتى است (شرکت‌هاى سهامي، مختلط سهامي، تضامني، با مسئوليت محدود، شرکت‌هاى تعاونى و اتحاديه آنها)


۶. ساير اشخاص حقوقى:


ـ در مورد اشخاص حقوقى مندرج در بندهاى ۱/۴/۱۳ و ۲/۴/۱۳ فوق (اشخاص حقوقى ايرانى غيرتجارى و اشخاص حقوقى خارجي) کل درآمد مشمول ماليات به نرخ ماده ۱۳۱ (ق.م.م) مشمول ماليات بوده و اين دو نوع شرکت مشمول کسر ۱۰ درصد ماليات شرکت نمى‌شوند.


ـ در مورد شرکت‌هاى مندرج در بندهاى ۳/۴/۱۳ و ۴/۴/۱۳ پس از کسر ۱۰ درصد که به‌عنوان ماليات شرکت محاسبه مى‌شود، باقى‌مانده درآمد به نرخ ماده ۱۳۱ مشمول ماليات است. چنانچه قسمتى از سرمايه آنها به‌طور مستقيم يا با واسطه به دولت يا شهردارى تعلق داشته باشد نرخ تصاعدى ماده ۱۳۱ به درآمد سهم دولت يا شهردارى‌ها توسط سهامداران متعدد صورت گرفته باشد به نرخ ماده ۱۳۱ به نسبت سهام دولتى يا شهردارى هريک از سهامداران به‌طور جداگانه اعمال خواهد شد.


ـ در مورد شرکت‌هاى مندرج در بند ۵/۴/۱۳ چهار نوع ماليات به‌شرح ذيل قابل وصول خواهد بود:


۱. ده درصد درآمد مشمول ماليات به‌عنوان ماليات شرکت که پس از کسر اين ده درصد از درآمد مشمول ماليات مجدداً ماليات‌هاى ذيل بايد محاسبه و کسر شود.


۲. ماليات سهم سود مربوط به سهام بى‌نام به‌طور يکجا و مجموعاً به نرخ ماده ۱۳۱


۳. ماليات اندوخته مربوط به سهام با نام و شرکاء ضامن يا اعضاء شرکت‌هاى تعاونى به نسبت سهم هر يک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱


۴. باقيمانده درآمد مشمول ماليات (اعم از سود تقسيم‌ شده و نشده) به نسبت سهم هريک از صاحبان سهام با نام، شرکاء ضامن يا اعضاء به نرخ ماده ۱۳۱ به‌طور جداگانه


۵. در مورد ساير اشخاص حقوقى پس از کسر ده درصد ماليات شرکت نسبت به مابه‌التفاوت ده درصد و درآمد مشمول مالياتى که طبق اساسنامه يا شرکتنامه شخص حقوقى به هر يک از صاحبان سرمايه يا اعضاء شخص حقوقى تعلق مى‌گيرد) به نرخ ماده ۱۳۱ مشمول ماليات خواهد بود.


تذکر:

چنانچه صورت اسامى صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن تا قبل از صدور برگ تشخيص به حوزهٔ مالياتى ارائه نگردد ماليات اين‌گونه سهامداران و شرکاء ضامن مشابه سهام بى‌نام کلاً به نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه و وصول خواهد شد. اما چنانچه صورت مزبور قبل از قطعيت ماليات ارائه شود ماليات به نسبت سهام سهامداران محاسبه اما مشمول جريمه‌اى معادل يک درصد درآمد مشمول ماليات شرکت خواهند شد.


۶. ماليات بر درآمد مؤسسات کشتيرانى و هواپيمائى خارجى به مأخذ ۵ درصد کليه وجوهى که بابت کرايه مسافر حمل کالا و امثال آن در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت نموده‌اند محاسبه مى‌گردد.


۷. شرکت‌ها و اتحاديه‌هاى تعاونى


۱/و. اتحاديه‌هاى صنفى و اتحاديه‌ شرکت‌هاى تعاونى نسبت به درآمد حاصل از حق عضويت دريافتى از اعضاء از پرداخت ماليات معاف مى‌باشند.


۲/و. صددرصد درآمد شرکت‌هاى تعاونى روستائي، عشايري، کشاورزي، صيادان، کارگري، کارمندي، دانشجويان و دانش‌آموزان و اتحاديه‌هاى آنها از ماليات معاف است (ماده ۱۳۳ ق.م.م)