در هنگامى‌که براى محاسبه درآمد مشمول ماليات مؤدى از طريق على‌الرأس اقدام مى‌شود، حوزهٔ مالياتى مکلف است با توجه به قرائن مناسب مالياتي، درآمد يا فروش مشمول ماليات را برآورد نمايند.