به استناد ماده ۱۵۲ ـ (ق.م.م) قرائن مالياتى عبارت است از عواملى که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براى تشخيص درآمد مشمول ماليات به‌طور على‌الرأس به‌کار مى‌رود و فهرست آن به‌شرح زير است:


۱. خريد سالانه


۲. فروش سالانه


۳. درآمد ناويژه


۴. ميزان توليدات در کارخانجات


۵. جمع کل وجوهى که بابت حق‌التحرير و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمى مى‌شود يا ميزان تمبر مصرفى آنها


۶. ساير عوامل به تشخيص کميسيون تعيين ضرايب


ماده ۱۵۳ ـ ضرايب مالياتى عبارت است از ارقام مشخصه که حاصل‌ضرب آنها در قرينه مالياتى در موارد تشخيص على‌الرأس، درآمد مشمول ماليات تلقى مى‌شود


تبصره.

در صورتى‌که به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلى که از نتايج اعمال ضرايب به‌دست مى‌آيد، درآمد مشمول ماليات خواهد بود.