۱. درآمد حاصل از کليه فعاليت‌هاى کشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهى و زنبورعسل و پرورش طيور، صيادى و ماهيگيري، نوغانداري، احياء مراتع و جنگل‌ها و باغات و اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مى‌باشد. (ماده ۸۱ ق.م.م)


۲. درآمد واحدهاى توليدى و معدنى که از تاريخ تصويب اين اصلاحيه‌ (۷/۲/۷۲) از طرف وزارتخانه‌هاى صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات و يا جهاد سازندگى حسب مورد براى آنها کارت‌ شناسائى يا پروانه بهره‌‌بردارى صادر مى‌شود از تاريخ بهره‌بردارى حسب اولويت‌هاى ۱ و ۲ و ۳ به‌ترتيب به‌مدت ۸ و ۶ و ۴ سال از ماليات معاف مى‌باشند. در مورد واحدهاى توليدى و معدنى مزبور که در مناطق محروم احداث و يا بهره‌بردارى مى‌شوند معادل ۵۰ درصد مدت‌هاى مذکور که در مناطق محروم احداث و يا بهره‌بردارى مى‌شوند معادل ۵۰ درصد مدت‌هاى مذکور در فوق حسب مورد به مدت معافيت‌هاى مقرر در اين ماده اضافه مى‌گردد (ماده ۱۳۲ ق.م.م)


۳. %۲۰ درآمد مشمول ماليات ابرازى حاصل از فعاليت‌هاى توليدى و معدني، طراحى مهندسى و طراحى مونتاژ که از طرف وزارتخانه‌هاى فوق براى آنها پروانه بهره‌بردارى صادر شده يا مى‌شود از ماليات معاف مى‌باشد. (تبصره ۴ ماده ۱۳۲ ق.م.م)


۴. مراکز فرهنگى و هنرى اعم از مراکز و مؤسسات امور فيلم‌سازى و سينماها، تماشاخانه‌ها مؤسسات دوبلاژ و فيلمبرداري، آموزش تئاتر و موسيقى و خطاطى و نقاشي، مجسمه‌سازى که داراى پروانه فعاليت و يا تأسيس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مى‌باشند از تاريخ شروع فعاليت براى مدت پنج سال و چنانچه در مناطق محروم واقع شده باشند براى مدت ۸ سال از پرداخت ماليات معاف مى‌باشند (تبصره ۶ ماده ۱۳۲ ق.م.م)


۵. درآمد مدارس غيرانتفاعى اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه و فنى و حرفه‌اى و همچنين دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالى غيرانتفاعى و مراکز نگهدارى معلولين ذهنى و حرکتى که با ضوابط و مجوز مراجع قانونى ذى‌ربط تأسيس و اداره مى‌شوند و نيز درآمد مؤسسات و باشگاه‌هائى که براساس مجوز سازمان تربيت بدنى منحصراً به فعاليت ورزشى مى‌پردازند، از پرداخت ماليات معاف است (ماده ۱۳۴ ق.م.م)


۶. سود پرداختى يا تخصيصى به صاحبان سهام و شرکاء ضامن در شرکت‌هاى سهامى و مختلط سهامى و سود متعلق به صاحبان سرمايه يا اعضاء شخص حقوقى در مورد ساير اشخاص حقوقى از درآمد مشمول معافيت شرکت‌ها و اشخاص حقوقى مذکور (به استثناء سود سهام يا سهم‌الشرکه متعلق به دولت يا شهردارى در شرکت‌هائى که قسمتى از سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهردارى است) از پرداخت ماليات و همچنين ماليات بر جمع درآمد موضوع ماده ۱۲۹ قانون ماليات‌هاى مستقيم معاف است (ماده ۱۳۵ ق.م.م)


۷. وجوه پرداختى بابت بيمه عمر از طرف مؤسسات بيمه که به‌موجب قراردادهاى منعقده بيمه عايد ذى‌نفع مى‌شود از پرداخت ماليات معاف است (ماده ۱۳۶ ق.م.م)


۸. هزينه‌هاى درمانى پرداختى هر مؤدى بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يکسال مالياتى به شرط اينکه اگر دريافت‌کننده مؤسسه درمانى يا پزشک مقيم ايران باشد، دريافت وجه را گواهى نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به‌علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است، پرداخت هزينه مزبور به گواهى مقامات رسمى دولت جمهورى اسلامى ايران در کشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختى هر شخص حقيقى به مؤسسات بيمه ايرانى بابت بيمه عمر از درآمد مشمول ماليات مؤدى کسر مى‌گردد. (ماده ۱۳۷ ق.م.م)


۹. آن قسمت از سود ابرازى حاصل از فعاليت‌هاى صنعتى و معدنى که شرکت‌ها براى توسعه يا تکميل واحدهاى صنعتى و معدنى موجود خود يا ايجاد واحدهاى صنعتى معدنى جديد ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اينکه قبلاً اجازه توسعه يا تکميل يا ايجاد واحد صنعتى و معدنى از وزارت ذى‌ربط تحصيل شده باشد (ماده ۱۳۸ ق.م.م) لازم به يادآورى است که به استناد تبصره ”ح“ قانون بودجه سال ۷۳ و قانون بودجه سال ۱۳۷۴ حداکثر مبلغ موضوع ماده ۱۳۸ صرفاً معادل ۳۰ درصد سود ابرازى مورد قبول حوزه‌هاى مالياتى بوده که با توجه به بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ اين رقم معادل ۵۰ درصد سود ابرازى خواهد بود.


ـ آن قسمت از سود ابرازى حاصل از فعاليت‌هاى صنعتى و معدنى که شرکت‌ها مستقلاً و يا مشترکاً جهت ايجاد واحدهاى مسکونى براى کارکنان فاقد مسکن خود ذخيره نمايند به شرط اينکه قبلاً اجازه و موافقت وزارت مسکن و شهرسازى را تحصيل نموده و نحوه واگذارى واحدها نيز طبق آئين‌نامه خاص باشد از پرداخت ماليات معاف است (ماده ۱۳۸ ق.م.م)


۱۰. کارخانه‌هاى واقع در محدودهٔ آبريز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشد در صورتى‌که تأسيسات خود را کلاً به خارج از شعاع يکصد و بيست مترى مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطى که از طرف وزارت امور اقتصادى و دارائى و وزارت ذى‌ربط حسب مورد برقرار مى‌شود تا ده سال از تاريخ بهره‌بردارى در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشى از فعاليت صنعتى مربوط معاف خواهند بود (تبصره ماده ۱۳۸ ق.م.م)


۱۱. درآمد حاصل از رشته‌هاى مختلف پزشکي، بهداشتى و درمانى در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهاى فاقد تسهيلات پزشکى کافى طبق ليست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از ماليات معاف است. (ماده ۱۳۹ ق.م.م)


۱۲. سى درصد دريافتى صاحبان مشاغل رشته‌هاى مختلف پزشکي، بهداشتى و درمانى از سازمان تأمين خدمات درمانى يا سازمان تأمين اجتماعى و يا سازمان خدمات درمانى نيروهاى مسلح بابت ارائه خدمات مذکور در محاسبه درآمد مشمول ماليات آنان منظور نخواهد شد (ماده ۱۴۰ ق.م.م)


۱۳. صددرصد درآمد خاصل از صادرات محصولات تمام‌شده کالاهاى صنعتى و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير اقلام و کالاها و اجناس که در جهت وصول به اهداف صادرات کالاهاى غيرنفتى به خارج از کشور صادر مى‌شوند از شمول ماليات معاف مى‌باشد اين معافيت شامل صادرکننده اعم از اينکه توليدکننده باشد يا نباشد مى‌شود (ماده ۱۴۱ ق.م.م)


۱۴. صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهاى مختلف که به‌صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مى‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام کارى بر روى آن صادر مى‌شوند از شمول ماليات معاف است (بند ب ماده ۱۴۱ ق.م.م)


۱۵. درآمد کارگاه‌هاى فرش دست‌باف و صنايع‌دستى و شرکت‌هاى تعاونى و اتحاديه‌هاى توليدى مربوطه از پرداخت ماليات معاف است (ماده ۱۴۲ ق.م.م)


۱۶. شرکت‌هاى مورد پذيرش سازمان بورس اوراق بهادار از زمان پذيرش تا زمان حذف از فهرست نرخ‌هاى در بورس در صورتى‌که کليه نقل و انتقالات سهام آنها از طريق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ۱۰ درصد ماليات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ اين قانون معاف مى‌باشد. (ماده ۱۴۳ ق.م.م)


۱۷. ۱۵ درصد سود سهام پرداختى يا تخصيصى طبق تصميم ارکان صلاحيتدار شرکت به آن دسته از سهامداران شرکت‌هاى مذکور در بند ۱۶ که جمع سهام هريک از آنها از ۵ درصد سرمايه شرکت بيشتر نبوده و تعداد کل سهامداران نيز از يکصد نفر کمتر نباشد از ماليات معاف خواهد بود (ماده ۱۴۳ ق.م.م)


۱۸. سود دريافتى به هر عنوان در موارد ذيل از پرداخت ماليات معاف است


۱۸/۱. سود متعلق به سپرده‌هاى مربوط به کسور بازنشستگى و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌هاى ايرانى در حدود مقررات استخدامى مربوطه


۱۸/۲. سود يا جوايز متعلق به حساب‌هاى پس‌انداز و سپرده‌هاى مختلف نزد بانک‌هاى ايراني، اين معافيت شامل سپرده‌هائى که بانک‌ها نزد هم مى‌گذارند نخواهد بود.


۱۸/۳. جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتى و اسناد خزانه


۱۸/۴. سود پرداختى بانک‌هاى ايرانى به بانک‌هاى خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اور درافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل


۱۹. جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غيرمنقول و جوايز علمى و بورس‌هاى تحصيلى و همچنين درآمدى که بابت حق اختراع و يا حق اکتشاف عايد مخترعين و مکتشفين مى‌گردد به‌طور کلى و نيز درآمد ناشى از فعاليت‌هاى پژوهشى و تحقيقاتى مراکزى که داراى پروانه تحقيقى از وزارتخانه‌هاى ذى‌صلاح مى‌باشند به مدت ده سال از تاريخ ۱/۱/۷۱ طبق ضوابط مقرر از پرداخت ماليات معاف مى‌باشد (ماده ۱۴۴ ق.م.م)