ماده ۱۴۹

قانون ماليات‌ها نحوه محاسبه استهلاک را به‌شرح زير بيان داشته است:


در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاکات دارائى و هزينه‌هاى تأسيس و سرمايه‌اى با رعايت اصول زير انجام مى‌شود:


۱. آن قسمت از دارائى ثابت که بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمت‌ها ارزش آن تقليل مى‌يابد قابل استهلاک است.


۲. مأخذ استهلاک، قيمت تمام‌شده دارائى مى‌باشد.


۳. استهلاکات از تاريخى محاسبه مى‌شود که دارائى قابل استهلاک آماده براى بهره‌برداري، در اختيار مؤسسه قرار مى‌گيرد. در صورتى‌که دارائى قابل استهلاک به‌استثناء فيلم‌هاى سينمائى وارده از خارج کشور که از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختيار مؤسسه قرار گيرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دوره بهره‌بردارى آزمايش جزء بهره‌بردارى محسوب نمى‌گردد.


۴. هزينه‌هاى تأسيس از قبيل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظاير آن و هزينه‌هاى زائد بر درآمد ”دوره قبل از بهره‌بردارى و دوره بهره‌بردارى آزمايشي“ جز در مواردى‌که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ اين قانون تصريح خواهد شد. حداکثر تا مدت ده سال از تاريخ بهره‌بردارى به‌طور مساوى قابل استهلاک است.


۵. در صورتى‌که بر اثر فروش مال قابل استهلاک يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين‌آلات زيانى متوجه مؤسسه گردد زيان حاصل از معادل ارزش مستهلاک‌نشده دارائى منهاى حاصل فروش (در صورت فروش) يک‌جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مى‌باشد.


تبصره.

در مورد محاسبه ماليات تهيه‌کنندگان فيلم‌هاى ايرانى که در ايران تهيه مى‌شود قيمت تمام‌شده فيلم در سال اول بهره‌بردارى و در صورتى‌که درآمد فيلم تکافو نکند در سال‌هاى بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.

ماده ۱۵۰

طرز محاسبه استهلاک به‌شرح زير است:


۱. در مواردى‌که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ اين قانون براى استهلاک، نرخ تعيين شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده مال مورد استهلاک و مبلغى که در سال‌هاى قبل براى آن به‌عنوان استهلاک منظور شده است اعمال مى‌گردد.


۲. در مواردى‌که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ اين قانون مدت تعيين شده، در هر سال به‌طور مساوى از قيمت تمام‌شده مال به نسبت مدت مقرر، استهلاک منظور مى‌گردد.


تبصره.

هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسى دارائى قابل استهلاک جزء قيمت تمام‌شده دارائى محسوب مى‌شود.

ماده ۱۵۱

جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب، از طرف وزارت امور اقتصادى و دارائى تهيه و پس از تصويب هيئت‌وزيران به‌موقع اجرا گذارده مى‌شود.