نحوه محاسبه ماليات حقوق

محاسبه ماليات حقوق و مزاياى مستمر ماهانه

براى محاسبه ماليات حقوق و مزاياى مستمر ماهيانه نخست حقوق و مزاياى مستمر ماهانه هريک از کارکنان پس از کسر معافيت‌هاى قانونى را دوازده برابر نموده سپس با اعمال نرخ ماده ۱۳۱ ماليات ساليانه درآمد حقوق را محاسبه که يک‌دوازدهم اين مبلغ به‌عنوان ماليات درآمد حقوق و مزاياى مستمر ماهانه تلقى خواهد شد.

محاسبه ماليات مزاياى غيرمستمر

به‌منظور محاسبه ماليات مزاياى غيرمستمر هريک از کارکنان، نخست حقوق و مزاياى ساليانه آنان محاسبه و مزاياى غيرمستمر (پس از کسر معافيت‌هاى قانوني) به آن اضافه و آنگاه با اعمال نرخ ماده ۱۳۱ ماليات ساليان حقوق‌بگير محاسبه مى‌گردد که يک‌دوازدهم اين مبلغ به‌عنوان ماليات ماهانه محسوب مى‌گردد. لازم به ذکر است که در محاسبه ماليات مزاياى غيرمستمر بايد توجه نمود که در بخش دولتى ماليات مزاياى غيرمستمر صرفاً مشمول نرخ ۱۰ درصد خواهد شد و لزومى به اعمال جمع درآمد ساليانه با مزاياى غيرمستمر نخواهد بود اما در بخش خصوصى و بخش نهادهاى عمومى غيردولتى پس از وضع معافيت‌هاى قانونى مزاياى غيرمستمر، افزودن آن به درآمد ساليانه (حقوق و مزاياى مستمر) الزامى خواهد بود. (به استثناء اضافه‌کار تا سقف ۹۶ ساعت در ماه)


بديهى است چنانچه در طى يکسال چندين مرتبه به حقوق‌بگيران مزاياى غيرمستمر پرداخت شود، در آمد ساليانه حقوق و مزاياى مستمر بايد با کليه مزاياى غيرمستمر دريافتى تا آخرين بار جمع‌شده و سپس با اعمال نرخ ماده ۱۳۱ ماليات مربوطه محاسبه گردد.

محاسبه مزاياى غيرمستمر از طرف اشخاصى غير از پرداخت‌کنندگان

به استناد ماده ۸۶ قانون ماليات‌ها پرداخت‌هائى که از طرف اشخاص غير از پرداخت‌کنندگان مقرري، مزد و حقوق اصلى به‌عمل مى‌آيد نظير حق حضور در جلسات، مشمول مالياتى به نرخ ۱۰ درصد مى‌باشد که پرداخت‌کنندگان اين قبيل وجوه مکلف هستند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را کسر و ظرف مدت سى روز با صورتى حاوى نام و نشان دريافت‌کنندگان و ميزان آن به حوزهٔ مالياتى محل پرداخت کنند.

محاسبه ماليات اضافه‌کار

ـ چنانچه شرکت دولتى باشد.

در اين حالت مبلغ اضافه‌کار صرفاً شامل ۱۰ درصد ماليات خواهد شد


ـ چنانچه شرکت خصوصى يا نهاد عمومى غيردولتى باشد.

در اين حالت مبلغ اضافه‌کار ماهيانه به شرط اينکه بيش از ۵۰ درصد ساعات کار ماهيانه نباشد. (۹۶ ساعت در ماه) نباشد مشمول نرخ ده درصد و مازاد بر آن به حقوق نو مزاياى ماهيانه اضافه خواهد شد يعنى نخست حقوق و مزاياى مستمر مشمول ماليات حقوق‌بگير را دوازده برابر نموده و سپس اضافه‌کار مازاد بر ۹۶ ساعت را به آن افزوده و با توجه به نرخ ماده ۱۳۱ ماليات آن محاسبه مى‌شود.


تذکر مهم:

چنانچه مجموع حقوق و مزاياى ماهيانه مشمول ماليات و اضافه‌کار هريک از پرسنل کمتر از ۲،۴۰۰،۰۰۰ ريال باشد اضافه‌کارى مزبور نيز مشمول معافيت ۲۵ درصد خواهد بود.


مثال:

شخصى از تاريخ ۱/۷/۱۳۷۹ در يک شرکت استخدام شده است چنانچه حقوق و مزاياى مستمر ماهيانه وى ۹۰۰،۰۰۰ ريال باشد و اضافه‌کار مجاز مهرماه نامبرده ۴۵۰،۰۰۰ ريال باشد و در همين ماه نيز مبلغ ۵۳۰،۰۰۰ ريال به‌عنوان پاداش کارکرد به او تعلق گرفته باشد ماليات درآمد حقوق و مزاياى اين کارمند در مهرماه چقدر خواهد بود.


حالت اول: شرکت دولتى است


۴۴۰،۰۰۰ = (۴۶۰،۰۰۰ ـ ۹۰۰،۰۰۰)
درآمد حقوق مشمول ماليات مهرماه
۵،۲۸۰،۰۰۰ = ۱۲? ۴۴۰،۰۰۰
۹۰۹،۷۵۰ = %۷۵ ? ۱،۲۱۳،۰۰۰ نرخ ماده ۱۳۱ ۵،۲۸۰،۰۰۰
ماليات حقوق سالانه ۷۵،۸۱۲ = %۱۲ ? ۹۰۹،۷۵۰
ماليات اضافه‌کار مهرماه ۳۳،۷۵۰ = %۷۵ ? ۱۰% ۴۵۰،۰۰۰
ماليات پاداش کارگر ۳۹،۷۵۰ = %۷۵ ? ۱۰% ۵۳۰،۰۰۰


به استناد بخشنامه مورخ ۲۰/۳/۷۱ وزارت امور اقتصادى و دارائى عيدى و پاداش جزء مزاياى غيرمستمر و پس از کسر معافيت‌هاى قانونى مشمول نرخ مالياتى ۱۰ درصد خواهد بود.


ماليات حقوق و مزاياى مهرماه ۱۰۹،۵۶۲ = ۳۳،۷۵۰ + ۷۵،۸۱۲ + ۳۹،۷۵۰


حالت دوم: شرکت خصوصى است


۵،۲۸۰،۰۰۰ = ۱۲ ? (۴۶۰،۰۰۰ ـ ۹۰۰،۰۰۰)
۹۰۹،۷۵۰ = %۷۵ ? ۱،۲۱۳،۰۰۰نرخ ماده ۱۳۱ ۵،۲۸۰،۰۰۰
ماليات مهرماه ۷۵،۸۱۲ = ۱۲? ۹۰۹،۷۵۰
۵،۸۱۰،۰۰۰= ۵۳۰،۰۰۰ + ۵،۲۸۰،۰۰۰
ماليات پاداش مهرماه ۱۸۵،۵۰۰ = %۳۵ ? ۵۳۰،۰۰۰


چون مجموع اضافه‌کارى مهرماه کارمند يا کليه حقوق و مزاياى مشمول ماليات کمتر از ۲،۴۰۰،۰۰۰ ريال در ماه است پس اضافه‌کارى هم مشمول معافيت ۲۵% مى‌باشد.


۳۳،۷۵۰ = %۷۵ ? ۱۰% ? ۴۵۰،۰۰۰
ماليات حقوق و مزاياى مهرماه ۲۹۵،۰۶۲ = ۷۵،۸۱۲ + ۱۸۵،۵۰۰ + ۳۳،۷۵۰


مثال:

حقوق اصلى ماهانه حقوق‌بگيرى در خردادماه ۱۳۷۹ معادل ۱،۳۰۰،۰۰۰ ريال، حق تخصص ۱۴۵،۰۰۰ ريال، حق کشيک، ۳۶۴،۲۰۰ ريال، اشتغال خراج از مرکز ۳۸۶،۵۰۰ ريال، بدى آب و هوا ۲۵۵،۸۰۰ ريال و اضافه‌کار ۷۲۰،۰۰۰ ريال مى‌باشد. چنانچه ساعات اضافه‌کار خردادماه اين حقوق‌بگير ۱۲۰ ساعت اعلام‌شده و حقوق‌بگير مزبور شاغل در روستا باشد ماليات درآمد حقوق نامبرده را در خردادماه با هر دو حالت دولتى و خصوصى محاسبه نمائيد.


فرض اول: کارفرما (پرداخت‌کننده حقوق) شرکت دولتى است


حقوق و مزاياى مستمر ماهانه مشمول ماليات
۱،۴۴۵،۰۰۰ = ۱۴۵،۰۰۰ + ۱،۳۰۰،۰۰۰
درآمد سالانه مشمول ماليات ۹۸۵،۰۰۰ = ۴۶۰،۰۰۰ ـ ۱،۴۴۵،۰۰۰
۱۱،۸۲۰،۰۰۰ = ۱۲ ? ۹۸۵،۰۰۰
۲،۷۳۲،۲۵۰ = %۷۵ ? ۳،۶۴۳،۰۰۰ماده ۱۳۱ با اعمال معافيت ۱۱،۸۲۰،۰۰۰
ماليات حقوق و مزاياى خردادماه ۲۲۷،۶۸۷ = ۱۲? ۲،۷۳۲،۲۵۰
باقيمانده معافيت ۱،۴۱۵،۰۰۰ = ۹۸۵،۰۰۰ ـ ۲،۴۰۰،۰۰۰
۵۷۶،۰۰۰ = ۹۶ ? (۷۲۰،۰۰۰?۱۲۰)
ماليات اضافه‌کارى ۵۴،۰۰۰ = %۷۵ ? ۱۰% ? ۷۲۰،۰۰۰
کل ماليات خردادماه حقوق‌بگير ۲۸۱،۶۸۷ = ۲۲۷،۶۸۷ + ۵۴،۰۰۰


چون حقوق‌بگير شاغل در روستا مى‌باشد و از جمله کارکنان مؤسسات دولتى مشمول ماده ۹۲ (ق.م.م) مى‌باشد ۵۰ درصد ماليات مزبور بخشوده يعنى ماليات درآمد حقوق و مزاياى خردادماه نامبرده صرفاً معادل ۱۹۲،۶۴۳ = ۵۰% × ۳۸۵،۲۸۷ خواهد بود.


فرض دوم: شرکت خصوصى است


%۳۰ حقوق اصلى طبق بند ماده ۹۱ ۳۹۰،۰۰۰ = %۳۰ ? ۱،۳۰۰،۰۰۰
جمع مزاياى موضوع بند ۶ ماده ۹۱
۱،۰۰۶،۵۰۰ = ۲۵۵،۸۰۰ + ۳۸۶،۵۰۰ + ۳۶۴،۲۰۰
مازاد مزاياى بررسى درصد ۶۱۶،۵۰۰ = ۳۹۰،۰۰۰ ـ ۱،۰۰۶،۵۰۰
حقوق و مزاياى مستمر ماهانه مشمول ماليات ۲،۰۶۱،۵۰۰ = ۱۴۵،۰۰۰ + ۶۱۶،۵۰۰ + ۱،۳۰۰،۰۰۰
حقوق و مزاياى مستمر سالانه مشمول ماليات ۱،۶۰۱،۵۰۰ = ۴۶۰،۰۰۰ ـ ۲،۰۶۱،۵۰۰


درآمد مشمول ماليات پس از کسر ماليات و لحاظ معافيت موضوع قانون اصلاح ماده ۸۴

۱۹،۲۱۸،۰۰۰ = ۱۲×،۰۶۱،۵۰۰
ماليات سالانه حقوق و مزاياى مستمر
۴،۹۵۱،۶۵۰ = %۷۵×،۶۰۲،۲۰۰ ماده ۱۳۱   ۱۹،۲۱۸،۰۰۰
ماليات حقوق و مزاياى خردادماه ۴۱۲،۶۳۷ = ۱۲÷ ۴،۹۵۱،۶۵۰
سقف مجاز اضافه‌کارى مشمول ۲۵% ۷۹۸،۵۰۰ = ۱،۶۰۱،۵۰۰ ـ ۲،۴۰۰،۰۰۰
۵۷۶،۰۰۰ = ۹۶×۲۰،۰۰۰÷۱۲)
ريال ۴۳۲۰۰ = ۷۵%×۰% ۵۷۶،۰۰۰
ماليات اضافه‌کار بيش از سقف ۹۶ ساعت ۴۳،۲۰۰ = %۷۵×۰%×۷۶،۰۰۰ ـ ۷۲۰،۰۰۰)


با توجه به معافيت ۲۵ درصدى تبصره (۲) قانون اصلاح ماده ۸۴ ماليات اضافه‌کارى به‌شرح ذيل محاسبه مى‌شود.


ماليات اضافه‌کارى ۸۶،۴۰۰ = ۴۳،۲۰۰ + ۴۳،۲۰۰
کل ماليات حقوق و مزاياى خردادماه
۴۹۹،۰۳۷ = ۴۱۲،۶۳۷ + ۸۶،۴۰۰

محاسبه ماليات عيدى يا پاداش آخر سال

ـ به استناد بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم عيدى سالانه يا پاداش آخر سال مجموعاً تا ميزان يکصد هزار ريال از پرداخت هرگونه ماليات معاف مى‌باشد. عيدى و پاداش حقوق‌بگيران که شاغل در وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌ها و شهردارى‌ها باشند. مازاد بر مبلغ فوق صرفاً شامل مالياتى به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.


ـ عيدى و پاداش حقوق‌بگيران شاغل در بخش خصوصى و نهادهاى عمومى غيردولتى مازاد بر مبلغ يکصد هزار ريال به مجموع درآمد سالانه حقوق آنان اضافه شده و مشمول ماليات به نرخ ماده ۱۳۱ قانون ماليات‌هاى مستقيم خواهد شد.


ـ بديهى است چنانچه طى سال چند بار پااش به هر يک از کارکنان پرداخت شود صرفاً معادل يکصد هزار ريال آن از پرداخت ماليات معاف و مازاد بر آن طبق توضيحات فوق مشمول ماليات مقرر خواهد بود.