به استناده ماده ۱۰۷ قانون ماليات‌ها درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقى خارجى و مؤسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذارى امتيازات و ساير حقوق خود و دادن تعليمات و کمک‌هاى فنى و واگذارى فيلم‌هاى سينمائى (که به‌عنوان بهاء يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مى‌شود) به‌طور على‌الرأس تشخيص مى‌گردد و عبارت است از ۲۰ تا ۹۰ درصد مجموع وجوهى که طرف يک سال مالياتى عايد آنها مى‌شود به‌شرح ذيل:


- در مورد امتيازات و ساير حقوق واگذار شده به:

۱. شرکت ملى نفت ايران، شرکت ملى صنايع پتروشيمي، شرکت ملى گاز، شرکت ملى فولاد ايران، شرکت ملى صنايع مس ايران، شرکت مخابرات ايران، سازمان انرژى اتمى ايران، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، صنايع ذوب و مواد اوليه آلومينيوم، شرکت توليد و انتقال نيرو، سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، خبرگزارى جمهورى اسلامى و شرکت‌هاى فرعى آنها (۲۰ درصد)


۲. واحدهاى توليدى که نوعاً مشمول تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب۶۶/۳/۶  نمى‌باشند در صورتى‌که محل توليدى در نقاط محروم و نيمه‌محروم واقع شده باشند (۲۰%) و در غير اين‌صورت (۲۵%)


۳. ساير مؤسسات (۴۵%)


- در مورد دادن تعليمات و کمک‌هاى فنى به:

۱. شرکت‌هاى مذکور در بند ۱/۶ هرگاه حداقل (۳۵%) مجموع وجوهى که ظرف يکسال مالياتى از اين طريق دريافت مى‌کنند صرف پرداخت حقوق در ايران شود (۲۰%) و در غير اين‌صورت (۳۰%)


۲. واحدهاى توليدى مذکور در بند قسمت ب بند ۱/۶ هرگاه حداقل (۳۵%) مجموع وجوهى که ظرف يکسال مالياتى از اين طريق دريافت مى‌کند صرف پرداخت حقوق در ايران بشود چنانچه محل واحد توليد در نقاط محروم و نيمه‌محروم واقع شده باشد (۲۰%) و در غير اين‌صورت (۲۵%) و چنانچه ميزان پرداختى بابت حقوق در ايران کمتر از (۳۵%) مزبور باشد، در مورد واحدهاى توليدى واقع در نقاط محروم و نيمه‌محروم (۳۵%) و در مورد واحدهاى توليدى واقع ساير نقاط (۴۰%)


- در مورد واگذارى فيل‌هاى سينمائى (۲۰%)


مثال نمونه ۱:

شرکت زيمنس قراردادى را در تاريخ ۲/۱/۷۳ با شرکت مخابرات ايران به مبلغ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ دلار به نرخ هر دلار شناور معادل ۲۴۰۰ ريال منعقد نموده که امتياز بهره‌بردارى از شبکه مخابراتى زيمنس اروپا را به مدت پنج سال در اختيار شرکت مخابرات ايران قرار دهد. همچنين اين شرکت طى يک قرارداد جداگانه ديگر مبلغ ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ دلار به نرخ ارز شناور هر دلار معادل ۲۴۰۰ از شرکت مخابرات ايران دريافت که تعليمات و کمک‌هاى فنى لازم را در ارتباط با قرارداد فوق‌العاده در اختيار شرکت مخابرات قرار دهد. با توجه به اينکه شرکت زيمنس از اين بابت مبلغ ۵،۶۰۰،۰۰۰ دلار صرف پرداخت حقوق کارکنان ايرانى خود نموده، ماليات مکسوره قراردادهاى مزبور چگونه محاسبه خواهد شد.


تبديل ريالى قرارداد
۴۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۲۴۰۰×۱۸،۰۰۰،۰۰۰
درآمد مشمول ماليات قرارداد اول (واگذارى امتياز)
۸،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ = %۲۰ × ۴۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ماليات قرارداد اول
۴،۶۵۲،۷۶۵،۰۰۰ نرخ ماده ۱۳۱ ۸،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰
۳۸،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۲۴۰۰ × ۱۶،۰۰۰،۰۰۰
درآمد مشمول ماليات قرارداد دوم (تعليمات و کمک‌هاى فني)
۷،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ = %۲۰ × ۳۸،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ماليات قرارداد دوم
۴،۱۳۴،۳۶۵،۰۰۰نرخ ماده ۱۳۱ ۷،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
۸،۷۸۷،۱۳۰،۰۰۰ = ۴،۶۵۲،۷۶۵،۰۰۰ + ۴،۱۳۴،۳۶۵،۰۰۰
کل ماليات مکسوره شرکت زيمنس


مثال نمونه ۲:

يک شرکت دولتى ايرانى بابت حق‌الامتياز ساليانه مبلغ ۱۸۰ ميليون ريال در سه نوبت به اقساط مساوى به يک شرکت خارجى پرداخت مى‌کند. نحوه محاسبه ماليات در صورتى‌که نرخ ماليات درآمد مشمول ماليات طبق آئين‌نامه ۳۵ درصد باشد به‌شرح زير مى‌باشد:


مبلغ قابل پرداخت در هر نوبت ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۳÷ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
درآمد مشمول ماليات نوبت اول ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ = %۳۵ × ۶۰،۰۰۰،۰۰۰
ماليات متعلق به پرداخت نوبت اول در سال ۷،۳۱۵،۰۰۰ نرخ ماده ۱۳۱ ۲۱،۰۰۰،۰۰۰