پروانهٔ کارگزارى

مادهٔ ۱۲

۱. مبادرت به عمليات کارگزاري، منوط به صدور پروانهٔ کارگزارى است که پس از انجام تمام مقررات و تشريفات مندرج در اين اساسنامه از سوى هيئت‌مديرهٔ بورس، به نام متقاضى صادر خواهد شد.


۲. هيئت‌مديرهٔ بورس، در صورتى پروانهٔ کارگزارى صادر خواهد کرد که متقاضي، تضمين مقرر در مادهٔ ۱۳ قانون بورس را نزد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران سپرده و ورود به موضوع بند ۳ مادهٔ ۷ اين اساسنامه را پرداخت کرده باشد.


۳. در صورتى‌که عضوى اخراج گردد يا تعهدات خود را نسبت به اعضاء ديگر يا سازمان انجام ندهد، هيئت‌مديره مى‌تواند تضمين مقرر در مادهٔ ۱۳ قانون بورس را مطالبه و ضبط نمايد و دستور دهد که اين تضمين يا وجوهى که از بابت آنها عايد شده، صرف پرداخت ديون و تعهدات آن عضو به اعضاء ديگر يا به سازمان شود و مازاد آن به خود او تأديه گردد.

امور مالى و محاسباتى

ماده ۱۶

۱. هيئت‌مديرهٔ بورس بايد در پايان هر سال مالي، صورت‌حساب جامعى که متضمن تمام دارائى‌هاى منقول و غيرمنقول و همچنين صورت تمام مطالبه‌ها و بدهى‌هاى سازمان باشد، تهيه نمايد. اين صورتحساب را همراه با ترازنامه و حساب درآمد و هزينهٔ سازمان، بايد دست کم چهل روز پيش از انعقاد مجمع عمومى عادي، به حسابرس بدهند تا پس از رسيدگي، همواره با گزارش حسابرس، به مجمع عمومى عادي، به حسابرس بدهند تا پس از رسيدگي، همواره با گزارش حسابرس، به مجمع عمومى تقديم گردد.


۲. هريک از اعضاء از چهارده روز پيش از برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه، مى‌تواند در مرکز اصلى سازمان به صورتحساب‌ها مراجعه کند و از ترازنامه که متضمن خلاصهٔ صورتحساب سازمان است و همچنين از گزارش حسابرس، رونوشت بردارد.


۳. تصويب ترازنامه از سوى مجمع عمومي، براى هيئت‌مديرهٔ بورس، به‌ منزلهٔ مفاصاحساب است.

مجامع عمومى

مادهٔ ۱۳


۱. مجمع عمومى عادى سالانه و مجمع عمومى فوق‌العاده، به دعوت رئيس هيئت‌مديرهٔ بورس، يا در غيبت او، به دعوت نايب‌رئيس، در محل و تاريخ معين شده از طرف هيئت‌مديرهٔ بورس تشکيل مى‌گردد، چهارده روز پيش از تاريخ گشايش اين مجامع، دبيرکل سازمان، آگهى آن را با ذکر تاريخ، ساعت، محل و دستور جلسه روى لوحهٔ آگهى‌هاى تالار بورس، نصب مى‌نمايد.


۲. مجمع عمومى عادي، به‌طور فوق‌العاده، ممکن است در هر موقع، به دعوت رئيس هيئت‌مديرهٔ بورس، يا در غيبت او، به دعوت نايب‌رئيس، يا در صورت تقاضاى کتبى يک‌سوم اعضاء سازمان و ظرف مدت چهارده روز پس از تسليم اين تقاضا، به‌ دعوت دبيرکل سازمان تشکيل گردد. آگهى تشکيل اين مجمع که متضمن تاريخ، ساعت، محل و دستور جلسه است، دست‌کم سه روز تمام پيش از تاريخ تشکيل، توسط دبيرکل سازمان روى لوحهٔ آگهى‌هاى تالار بورس نصب مى‌شود.


همچنين دبيرکل سازمان بايد دست‌کم دو روز پيش از تشکيل جلسه، آگهى مشابهى براى هريک از اعضاء، به نشانى آنان، که در دفتر ثبت شده است، ارسال دارد.


۳. در مجمع عمومي، اخذ رأى در مورد هر پيشنهاد، به‌طور مخفى يا علني، به تشخيص رئيس مجمع، انجام مى‌گيرد. خلاصهٔ مذاکره‌ها و در نتيجهٔ تصميم‌هاى مجمع عمومى در دفتر خلاصهٔ مذاکره‌ها ثبت مى‌شود و پس از امضاء رئيس مجمع، سنديت خواهد داشت.


۴. براى شرکت در مجامع عمومي، از همهٔ اعضاء دعوت به‌عمل مى‌آيد، به استثناء اعضاء زير که حق شرکت در مجامع عمومى را ندارند:


- عضو معلق


- عضو غيرفعال که ميزان سهم مشارکت او در فعاليت‌هاى بورس در سال ماقبل تشکيل مجمع عمومي، کمتر از درصد حجم کل معامله‌هاى بورس بوده است.


۵. اعضاء سازمان مى‌توانند شخصاً يا به‌وسيلهٔ نمايندهٔ خود، که بايد از بين اعضاء سازمان انتخاب نمايند، در مجمع عمومى شرکت کنند و رأى بدهند. هيچ‌يک از اعضاء سازمان نمى‌تواند بيش از يک نمايندگى را قبول نمايد.


احراز نمايندگى به‌وسيلهٔ وکالتنامه مسلم مى‌گردد.


۶. جلسه‌هاى مجامع عمومى عادي، وقتى رسميت خواهد داشت که دست‌کم نصف به‌علاوهٔ يک اعضاء، اصالتاً يا وکالتاً، حضور داشته باشند.


اگر در دفعهٔ اول، اين حدنصاب فوق حاصل نشد، مجمع عمومى جديدى با همان تشريفات، ظرف حداکثر چهارده روز دعوت مى‌گردد. تصميم‌هاى اين مجمع، قطعى است، ولو اينکه حدنصاب فوق حاصل نشود. تصميم‌هاى مجامع عمومى عادى با اکثريت آراء حاضران در جلسهٔ رسمي، معتبر است. در صورت تساوى آراء، رأى طرفى قاطعيت دارد که رئيس مجمع به آن طرف رأى داده باشند.


۷. رياست جلسه‌هاى مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق‌العاده با رئيس هيئت‌مديرهٔ بورس، و در غياب او، با نايب‌رئيس هيئت خواهد بود.


۸. اختيارهاى مجمع عمومى عادي، بدين قرار است:


- استماع گزارش هيئت‌مديره، راجع‌به امور سازمان و گزارش حسابرس راجع‌به ذى‌نفع مالى سازمان و ترازنامه و اتخاذ تصميم نسبت به تصويب يا رد آن. تصويب يا رد ترازنامه و حساب‌ها بايد پس از استماع گزارش حسابرس به‌عمل آيد، در غير اين‌صورت، باطل و از درجهٔ اعتبار ساقط است.


- انتخاب، عزل يا تجديد اعضاء هيئت‌مديرهٔ بورس و حسابرس.


- تعيين پاداش اعضاء هيئت‌مديرهٔ بورس.


- اعطاء اختيارهاى لازم به هيئت‌مديرهٔ بورس براى مواردى‌که اختيارهاى آن هيئت کافى نيست.


- اخذ تصميم راجع‌به هر پيشنهادى که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحيت مجمع عمومى فوق‌العاده نباشد.


۹. جلسه‌هاى مجمع عمومى فوق‌العاده با حضور دست‌کم سه‌چهارم اعضاء، اصالتاً يا وکالتاً رسميت دارد. اگر اين حدنصاب حاصل نشد، ممکن است مجمع عمومى جديدى با همان تشريفات، ظرف حداکثر چهارده روز دعوت شود، مشروط بر اينکه دست‌کم يک هفته پيش از تاريخ تشکيل مجمع جديد، دستور جلسهٔ قبل را دبيرکل سازمان و تالار بورس، نصب کند.


تصميم‌هاى مجمع عمومى جديد، در صورتى رسميت دارد که دست‌کم نصف اعضاء، اصالتاً و وکالتاً، در آن حضور داشته باشند. اگر اين حدنصاب حاصل نشد، ممکن است با رعايت تشريفات فوق، مجمع ديگرى دعوت نمود. مجمع اخير، با حضور دست کم يک‌سوم اعضاء سازمان، اصالتاً يا وکالتاً، حق اخذ تصميم دارد. در هريک از اين مجامع، در صورتى‌ تصميم‌ها معتبر و قابل اجراء است که به تصويب دست کم دوسوم آراء حاضران رسيده باشد.

هيئت نظارت

مادهٔ ۱۵

۱. هيئت نظارت، به‌منظور رسيدگى مستمربر فعاليت مجموعهٔ سازمان کارگزاران، به‌نحوى که فعاليت آن با رضايت جارى هيئت‌مديرهٔ سازمان کارگزاران تداخل نداشته باشد، تشکيل مى‌شود.


۲. وظايف هيئت نظارت، به‌صورت يک قسمت جداگانه در اساسنامهٔ سازمان کارگزاران منظور شود.


۳. هيئت نظارت، بر عملکرد مجموعهٔ سازمان کارگزاران نظارت دارد و در قبال شوراى بورس، مسئول است.


۴. شوراى بورس، اعضاء هيئت‌ نظارت را تعيين مى‌نمايد (مصوبهٔ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۵ شوراى بورس).