هيئت‌مديرهٔ بورس و دبير کل سازمان

مادهٔ ۸

سازمان توسط هيئت‌مديره‌اى مرکب از هفت نفر عضو، که براى مدت سه سال انتخاب مى‌شوند، اداره مى‌شود. پنج عضو از اعضاء هيئت‌مديره بايد از بين کارگزاران حقوقى انتخاب شوند و دست‌کم چهار عضو از اعضاء اخير بايد از بين کارگزاران بانک‌ها تعيين گردند. نخستين هيئت‌مديرهٔ بورس، در مجمع عمومى مؤسس، طبق مقررات اين اساسنامه، انتخاب مى‌شود از آن به بعد، در پايان سال‌هاى اول و دوم، در مجمع عمومى عادي، دو نفر از اعضاء هيئت‌مديرهٔ بورس، به قيد قرعه، از عضويت هيئت‌مديرهٔ بورس خارج مى‌شوند و دو نفر توسط مجمع عمومى عادى براى مدت سه سال از تاريخ تشکيل همان مجمع، انتخاب مى‌گردند. پس از سه سال، مجمع عمومى در مورد مديرانى که سه سال در سمت هيئت‌مديرهٔ بورس باقى مانده‌اند، تجديد انتخاب خواهد کرد و در سال‌هاى بعد، به همان ترتيب، ادامه مى‌يابد، هر مدير تا انتخاب جانشين خود توسط مجمع، همچنان در عضويت هيئت‌مديرهٔ بورس باقى مى‌ماند و انجام وظيفه مى‌کند.


تبصره:

تجديد انتخاب اعضاء هيئت‌مديرهٔ بورس بلامانع است.


۱. اعضائى به عضيت هيئت مديرهٔ بورس انتخاب مى‌گردند که داراى سه سال سابقهٔ کارگزارى فعال بوده و چهارده روز پس از تشکيل مجمع عمومى عادي، داوطلبى خود را براى مديريت، کتباً به اطلاع دبيرکل سازمان رسانده و دو نفر از اعضاء سازمان، موافقت خود را با آن اعلام نموده باشند.


۲. دبير‌کل سازمان، صورت اسامى نامزدشدگان را روى لوحهٔ آگهى‌هاى تالار بورس الصاق مى‌نمايد. تشريفات مذکور در مورد انتخاب نخستين اعضاء هيئت‌مديره که توسط مجمع عمومى مؤسسه انتخاب مى‌شوند، رعايت نمى‌شود.


۳. هيئت‌مديرهٔ بورس، هر سال، از ميان اعضاء خود، يک رئيس و يک نايب‌رئيس، براى مدت يک سال انتخاب مى‌کند.


۴. مسئوليت هريک از اعضاء هيئت‌مديرهٔ بورس در مقابل سازمان همان مسئوليتى است که وکيل در مقابل موکل دارد.

مادهٔ ۹

۱. جلسه‌هاى هيئت‌مديرهٔ بورس، دست کم يک بار در هر ماه در مراکز سازمان تشکيل مى‌شود و توسط رئيس، و در غياب او، به‌وسيلهٔ نايب‌رئيس اداره مى‌شود. هر عضو سازمان مى‌تواند، با اجازهٔ هيئت‌مديرهٔ بورس، در هريک از جلسه‌ها يا کميسيون‌ها بدون داشتن حق رأى حضور يافته، نظرهاى خود را اعلام دارد، مشروط به اينکه قبلاً اين تصميم خود را به اطلاع دبير‌کل سازمان رسانيده باشد.


۳. جلسه‌هاى هيئت‌مديرهٔ بورس، با دعوت رئيس‌ هيئت‌مديرهٔ بورس، و در غياب او، به‌وسيلهٔ نايب‌رئيس يا به تقاضاى دو نفر از اعضاء هيئت‌‌مديرهٔ بورس، تشکيل مى‌شود. خلاصهٔ مذاکره‌هاى هر جلسه را رئيس جلسه امضاء خواهد کرد.


۴. هريک از اعضاء هيئت‌مديرهٔ بورس، در جلسه‌هاى هيئت، فقط داراى يک رأى است. در صورت تساوى آراء رأى طرفى قاطعيت خواهد داشت که رئيس جلسه به آن رأى داده باشد.


۵. در صورتى‌که يکى از مديران سه دفعهٔ متوالي، بدون عذر موجه، از حضور در جلسه‌هاى هيئت خوددارى نمايد. يا استعفاء دهد يا ورشکست گردد يا محجور اعلام شود يا به‌هر علتى از عضويت سازمان خارج گردد يا فوت شود، هيئت‌مديرهٔ بورس مى‌تواند بلاتصدى بودن محل او را اعلام کند و براى اشغال و تصدى سمت او تا تشکيل مجمع عمومى سالانهٔ بعدي، عضو ديگرى را انتخاب نمايد.

مادهٔ ۱۰

۱. هيئت‌مديرهٔ بورس، يک نفر خارج از اعضاء سازمان بورس را به‌عنوان دبير کل سازمان براى مدت دو سال انتخاب مى‌نمايد که تصدى امور اجرائى هيئت را بر عهده خواهد گرفت و موظف است که نام کارگزاران را در لوحهٔ کارگزاران درج نمايد. تجديد انتخاب دبير کل سازمان بلامانع است. در صورت تغيير، دبير‌کل قبلى تا انتخاب دبير‌کل جديد، وظايف او را انجام مى‌دهد.


۲. دبير‌کل سازمان، تحت نظارت هيئت‌مديرهٔ بورس انجام وظيفه مى‌نمايد و فقط داراى اختياراتى است که از طرف هيئت‌مديرهٔ بورس به او تفويض مى‌شود.


۳. دبير‌کل سازمان، در دوران تصدى خود، نمى‌تواند هيچ‌گونه شرکت يا نفعى در معامله‌هاى مربوط به بورس داشته باشد. همچنين حق ندارد بدون موافقت قبلى هيئت‌مديرهٔ بورس، که در خلاصهٔ مذاکره‌ها ثبت شده باشد، در هيچ مؤسسه‌اى شغل موظف داشته باشد.


۴. دبيرکل سازمان، بودجهٔ سالانهٔ سازمان را همراه با پيشنهادها و اظهارنظرهاى خود تنظيم مى‌نمايد و حداکثر تا پانزدهم اسفند هر سال، براى تصويب، به هيئت‌مديرهٔ بورس تسليم مى‌کند.


۵. در صورت غيبت موقت دبيرکل سازمان، وظايف او را شخص ديگرى که هيئت‌مديرهٔ بورس تعيين مى‌کند، انجام مى‌دهد.


۶. نحوهٔ امضاء تمام اسناد، اوراق تعهدآور، چک‌ها، حواله‌ها، سفته‌ها و ديگر اوراق بازرگانى را هيئت‌مديره تعيين مى‌کند.

مادهٔ ۱۱

هيئت‌مديرهٔ بورس مى‌تواند با رعايت قوانين و آئين‌نامه‌ها و اساسنامهٔ مربوط به بورس، هرگونه اقدامى را به نام سازمان به‌عمل آورد و هر نوع عمليات و معامله‌هائى را که مربوط به موضوع سازمان باشد با اختيار تام انجام دهد.


اختيارها و وظايف خاص هيئت‌مديرهٔ بورس، به قرار زير است:


۱. ادارهٔ امور بورس، مراقبت در حسن عمل کارگزاران و کارکنان، اقدام براى نيل به مقاصد و هدف‌هاى بورس، تهيهٔ آئين‌نامه‌هاى داخلى و تسليم آنها به شوراى بورس براى تصويب.


۲. رسيدگى به درخواست‌هاى متقاضيان کارگزارى و صدور پروانهٔ کارگزارى براى اشخاص واجد شرايط.


۳. دريافت و تسليم درخواست‌هاى پذيرش اوراق بهاءدار به هيئت پذيرش اوراق بهاءدار.


۴. مراقبت در آگهى نمودن اوراق بهاءدار پذيرفته‌شده توسط هيئت پذيرش و درج آنها در فهرست رسمى اوراق بهاءدار.


۵. رسيدگى به اقدامات و عمليات کارگزاران بورس و بازرسى دفاتر و عمليات و معاملات آنها.


۶. رسيدگى به شکايت‌هاى رسيده عليه کارگزاران، و در صورت لزوم اتخاذ تصميم‌هاى انضباطى دربارهٔ آنان.


۷. اخذ جرايم از اعضاء متخلٌف سازمان در موارد تخلف از مقررات داخلى.


۸. اتخاذ تصميم‌هاى لازم در مورد کسانى‌که با عمليات خود موجبات خسارت يا اختلال معامله‌هاى بورس را فراهم آورده و برخلاف مقاصد و هدف‌هاى بورس اقدام نمايند.


۹. نمايندگى‌ سازمان در برابر اشخاص ثالث و اداره‌ها و مؤسسه‌هاى دولتى و مؤسسه‌هاى خصوصى و شهردارى‌ها.


۱۰. نصب و عزل کارکنان سازمان و تعيين مقررات استخدامى و اجراء آن.


۱۱. تصويب بودجهٔ سالانهٔ سازمان.


۱۲. افتتاح حساب به نام سازمان نزد بانک‌ها و مؤسسه‌ها.


۱۳. دريافت مطالبه‌هاى سازمان و پرداخت ديون آن، اعم از اصل و بهره و ديگر متفرعات.


۱۴. انتخاب نماينده براى حضور در جلسه‌هاى رسمى بورس، طبق مادهٔ ۲۰ قانون بورس.


۱۵. تعهد، ظهرنويسي، پذيرش، پرداخت يا واخواست اوراق تجارتى مربوط به عمليات جارى سازمان.


۱۶. خريد و فروش و معاوضهٔ اموال منقول و غيرمنقول سازمان وعقد هر نوع قرارداد بدين منظور.


۱۷. اجاره نمودن محلى براى سازمان و واگذارى و فسخ اجاره و تقاضاى تعديل اجاره‌بهاء


۱۸. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌هاى مؤسسه‌هاى دولتى يا خصوصى و استرداد آنها.


۱۹. تحصيل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسه‌ها و هر نوع استقراض براى تأمين هزينه‌هاى سازمان يا هرگونه شرايطى که مقتضى باشد يا کسب اجازه از مجمع عمومى.


۲۰. اقدام به ايجاد هر نوع ساختمان و تأسيسات مورد نياز سازمان.


۲۱. اقامهٔ هزگونه دعوا و دفاع يا انصراف از هرگونه دعوا، اعم از حقوقى و کيفري، با داشتن اختيارات تام در مورد امور دادرسي، از قبيل پژوهش، فرجام، مصالحه، ادعاى جعل، تعيين جاعل، ارجاع دعاوى به داورى و کارشناسى و تعيين داور و کارشناس، يا اختيار صلح يا بدون آن، و به‌طور کلي، استفاده از تمام حقوق و اجراء تکاليف ناشى از قانون داوري، تعيين وکيل براى دادرسى و مانند آن، يا حق توکيل يا توکيل در توکيل ولو کراراً.


تعيين داور و کارشناس، اقرار، خواه در ماهيت دعوا، خواه به امرى که کاملاً قاطع دعوا باشد. دعوا خسارت يا استرداد دعوا جلب شخص ثالث و دفاع از دعواى ثالث. دعوا متقابل و تهاتر و دفاع از دعاوى مزبور، تأمين مدعى به، توقيف اشخاص و اموال، اعطاء مهلت براى پرداخت مطالبه‌هاى سازمان، درخواست صدور برگ اجرائى و تعقيب عمليات اجرائى در تمام مراجع صالح و اخذ محکوم‌به


۲۲. تعيين استهلاک دارائى‌ها.


۲۳. تنظيم گزارش مالى سازمان، متضمن دارائى منقول و غيرمنقول، و صورت مطالبه‌ها و قرض‌ها و نيز تنظيم ترازنامه و حساب درآمد و هزينه و پيشنهاد هر نوع اندوخته براى تصويب مجمع عمومى سازمان.


۲۴. پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومى فوق‌العاده براى تسليم آن به شوراى بورس.