مادهٔ ۶۰. انتخاب و وظايف بازرس

مجمع عمومى عادى در هر سال يک يا چند بازرس اصلى و على‌البدل را براى مدت يک سال معين مى‌کند. بازرس بايد حسابرس حرفه‌اى معتمد بورس باشد (مادهٔ ۹ آئين‌نامهٔ اجرائي). بازرس بايد دوباره صحت صورت دارائى و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زيان و ترازنامه‌اى که مديران براى تسليم به مجمع عمومى تهيه مى‌کنند و همچنين دربارهٔ صحت مطالب و اطلاعاتى که مديران در اختيار مجمع عمومى گذاشته‌اند اظهارنظر کند و گزارش جامعى راجع‌به وضع شرکت به مجمع عمومى عادى تسليم کند. گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشکيل مجامع عمومى عادى جهت مراجعه صاحبان سهام، در مرکز شرکت، آماده باشد. تصميم‌هاتى که بدون گزارش بازرس راجع‌به تصويب صورت دارائى و ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت از طرف مجمع عمومى اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.


تبصره:

اشخاص مندرج در مادهٔ ۱۴۱ قانون تجارت را نمى‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

مادهٔ ۶۱. اختيارات بازرس

بازرس مى‌تواند در هر موقع هرگونه رسيدگى و بازرس لازم را در هريک از امور شرکت، چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعايت مادهٔ ۱۴۹ اصلاحيه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مديران يا کارکنان شرکت مطالبه نمايد. انجام وظيفهٔ بازرسي، به هيچ وجه نبايستى مانع گردش عادى امور شرکت گردد.

مادهٔ ۶۲. مسئوليت بازرس

مسئوليت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث، طبق مقررات لايحهٔ قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت است.

مادهٔ ۶۳. حق‌الزحمه بازرس

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومى عادى تعيين مى‌نمايد.

مادهٔ ۶۴. معاملات بازرس با شرکت

بازرس نمى‌تواند در معاملاتى که با شرکت يا به حساب شرکت انجام مى‌گيرد. به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، ذى‌نفع شود.

مادهٔ ۶۵. سال مالى

سال مالى شرکت از روز........ ماه هر سال آغاز مى‌شود و در روز آخر.............. ماه به پايان مى‌رسد. اولين سال مالى شرکت، استثنائاً از تاريخ تأسيس شرکت (..........) آغاز و روز آخر........... ماه به پايان مى‌رسد.

مادهٔ ۶۶. صورتحساب شش ماهه

هيئت‌مديره بايد لااقل هر شش ماه يک‌بار، خلاصهٔ صورت دارائى و قروض شرکت را تنظيم کرده و به بازرس بدهد.