مادهٔ ۶ سرمايه و تعداد سهام

سرمايه شرکت مبلغ....... ريال است که به............ سهم عادى يکهزار ريالى با نام تقسيم مى‌گردد و تماماً پرداخت گرديده است.

مادهٔ ۷

کليهٔ سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپي، داراى شمارهٔ ترتيب بوده و بايستى به امضاء دو نفرى که از طرف هيئت‌مديره تعيين مى‌شوند، برسد و ممهور به مهر شرکت گردد. در برگ سهام، نکات ذيل بايد ذکر شود:


- نام شرکت و شمارهٔ ثبت آن.

- مبلغ سرمايه ثبت‌شده و مبلغ پرداخت‌شدهٔ آن.

- تعيين نوع سهم.

- مبلغ اسمى سهم و مقدار پرداخت‌شده آن به حروف و به اعداد.

- تعداد سهامى که هر ورقه، نمايندهٔ آن است.

- نام دارنده سهم.

مادهٔ ۸

تا زمانى‌که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت بايستى به صاحبان سهام، گواهينامه موقت سهم بدهد. اين گواهينامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت‌شدهٔ آن خواهد بود.

مادهٔ ۹

انتقال سهام بايستى در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده يا نمايندهٔ قانونى او، ثبت انتقال را در دفتر مزبور، امضاء نمايد. هويت کامل و نشانى انتقال‌گيرنده نيز از نظر اجراء تعهدات ناشى از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قيد و به امضاء انتقال‌گيرنده يا وکيل يا نمايندهٔ او خواهد رسيد.


تملک هريک از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومى سهامداران است.

مادهٔ ۱۰ غيرقابل تقسيم بودن سهام

سهام شرکت غيرقابل تقسيم است. مالکين مشاع سهام بايستى در برابر شرکت به يک نفر نمايندگى بدهند.

مادهٔ ۱۱ مسئوليت صاحبان سهام

مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها است.