مادهٔ ۷۶. موارد انحلال شرکت

۱. در مواردى‌که بر اثر زيان‌هاى وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از ميان برود هيئت‌مديره مکلف است، بلافاصله مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شرکت را مورد شور و رأى قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأى به انحلال شرکت ندهد بايد در همان جلسه و يا رعايت مفاد مادهٔ ۱۵ اساسنامه حاضر سرمايه شرکت را به مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد. در صورتى‌که هيئت‌مديره شرکت به مجمع عمومى فوق‌العاده مبادرت ننمايد. با مجمعى که دعوت مى‌شود نتواند مطابق مقررات قانونى منعقد گردد، هر ذى‌نفع مى‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست کند.


۲. در موارد زير:


- وقتى‌که شرکت موضوعى را که براى آن تشکيل شده است انجام داده باشد. يا انجام آن غيرممکن شده باشد.


- در صورتى‌که شرکت براى مدت معين تشکيل گرديده و آن مدت مقتضى شده باشد، مگر اينکه مدت، قبل از انقضاء تمديد گردد.


- در صورت ورشکستگى.


- در هر موقع که مجمع فوق‌العاده، صاحبان سهام به هر علتى رأى به انحلال شرکت بدهد.


- در صورت صدور حکم قطعى دادگاه.

مادهٔ ۷۷. تصفيه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفيه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لايحه قانونى اصلاح قسمت از قانون تجارت به‌عمل خواهد آمد.