مادهٔ ۶۷. حساب‌هاى سالانه

هيئت‌مديره شرکت بايد پس از انقضاء هر سال مالي، صورت دارائى و ديون شرکت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زيان شرکت را به ضميمه گزارشى درباره فعاليت و وضع عمومى شرکت طى سال مالى مزبور تنظيم کند. اسناد مذکور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومى عادى سالانه، در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگى با گزارش بازرس به مجمع عمومى صاحبان سهام تقديم گردد.

مادهٔ ۶۸. حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومى سالانه هر صاحب سهم مى‌تواند در مرکز اصلى شرکت به صورتحساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت رونوشت بگيرد. هر صاحب سهم مى‌تواند از ده روز قبل از برگزارى مجمع عمومى سالانه از گزارش بازرس نيز رونوشت بگيرد.

مادهٔ ۶۹. اقلام ترازنامه ـ استهلاک

ارزيابى دارائى‌هاى شرکت طبق موازين و اصول متداول و پذيرفته‌شده حسابدارى به‌عمل خوهد آمد. در ترازنامه بايد استهلاک اموال و اندوخته‌هاى لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته‌ها سود قابل تقسيم باقى نماند يا کافى نباشد. پائين آمدن ارزش دارائى ثابت خواه در نتيجهٔ استعمال خواه بر اثر تغييرات فنى و خواه به علل ديگر بايد در استهلاک منظور گرد.


براى جبران کاهش احتمالى ازش ساير اقلام دارائى و زيان‌ها و هزينه‌هاى احتمالى بايد ذخيره لازم منظور گردد. تعهداتى که شرکت آن را تضمين کرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

مادهٔ ۷۰. تقديم ترازنامه و حساب سود و زيان

ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال بايد حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از انقضاء سال مالى شرک، براى تصويب، به مجمع عمومى صاحبان سهام تقديم گردد.

مادهٔ ۷۱. مفاصا

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره از ظرف مجمع عمومى براى هيئت‌مديره به منزله مفاصاحساب براى همان دوره خواهد بود.

مادهٔ ۷۲. سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالي، عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهاى کليه هزينه‌ها و استهلاک‌ها و ذخيره‌ها.

مادهٔ ۷۳. اندوختهٔ قانونى و اختيارى

از سود خالص شرکت پس از وضع زيان‌هاى وارده سال‌هاى قبل، بايد معادل يک‌بيستم به‌عنوان اندوختهٔ قانونى موضوع شود. همين‌که اندوخته قانونى به يک‌دهم سرمايه شرکت رسيد. موضوع کردن آن اختيارى است و در صورتى‌که سرمايه شرکت افزايش يابد کسر يک‌بيستم مذکور، آن‌قدر ادامه خواهد يافت که اندوخته قانونى به يک‌دهم سرمايه افزايش يافته بالغ گردد. به پيشنهاد هيئت‌مديره و تصويب مجمع عمومى عادى ممکن است قسمتى از سود ويژه براى تشکيل اندوخته‌هاى مخصوصى کنار گذاشته شود.

مادهٔ ۷۴. سود قابل تقسيم

سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالى شرکت منهاى زيان‌هاى سال‌هاى مالى قبل و اندوختهٔ قانونى و ساير اندوخته‌هاى اختيارى به‌علاوهٔ سود تقسيم نشده سال‌هاى قبل، تقسيم سود اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومى جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامى است.

مادهٔ ۷۵

پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت‌ ماه پس از تصميم مجمع عمومى راجع‌به تقسيم سود، انجام پذيرد.