مادهٔ ۱۲

سرمايه شرکت را مى‌توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمى سهام موجود بنا به تصويب صاحبان سهام و مجمع عمومى فوق‌العاده و مقررات مربوط افزايش داد. تأديهٔ مبلغ اسمى سهام جديد، به يکى از طرق زير، امکان‌پذير است:


- پرداخت نقدى مبلغ اسمى سهام


- تبديل مطالبات نقدى حال‌شدهٔ اشخاص از شرکت به سهام جديد


- انتقال سود تقسيم‌نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شرکت


- تبديل اوراق قرضه به سهام


تبصره:

انتقال اندوختهٔ قانونى به سرمايه ممنوع است.

مادهٔ ۱۳

مجمع عمومى فوق‌العاده مى‌تواند به هيئت‌مديره اجازه دهد که ظرف مدت معيني، که نبايد از پنج سال تجاوز کند سرمايه شرکت را تا مبلغ معينى به يکى از طرق مذکور در مادهٔ ۱۲، افزايش دهد.

مادهٔ ۱۴

مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام حدید تصویب می‌کند، می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیئت‌مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت، اتخاذ گردد و در غیر این‌صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۵

علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به‌علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه‌ شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره، در مورد کاهش سرمایه شرکت به‌طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه، به تساوی حقوق صاحبان سهام، لطمه‌ای وارد نشود.


تبصره:

کاهش اجباری سرمایه، از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد و کاهش اختیاری سرمایه، از طریق کاهش بهاء اسمی سهام، به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش‌یافته هر سهم به صاحب آن انجام می‌گیرد.

مادهٔ ۱۶

حق تقدم در خريد سهام جديد:

در صورت تصويب افزايش سرمايه، صاحبان سهام شرکت در خريد سهام جديد به نسبت سهامى که دارند، حق تقدم خواهند داشت. اين حق، قابل نقل و انتقال است.


مهلتى که طى آن، سهامداران مى‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، بنا به پيشنهاد هيئت‌مديره و تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده، تعيين خواهد شد، و در هر حال، کمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزى که براى پذيره‌نويسى تعيين مى‌گردد، شروع مى‌شود. نحوهٔ استفاده از اين حق تقدم بدين ترتيب است که پس از تصويب افزايش سرمايه در مجمع عمومى فوق‌العاده، بايد مراتب از طريق نشر آگهى در روزنامهٔ کثيرالانتشارى که آگهى‌هاى مربوط به شرکت در آن نشر مى‌گردد، به اطلاع صاحبان سهام برسد. گواهينامه‌هاى حق تقدم در خريد بايد توسط پست سفارشي، به آخرين آدرس اعلام‌شدهٔ صاحبان سهام با نام شرکت، ارسال شود.

مادهٔ ۱۷

اضافه ارزش سهم:

مجمع عمومى فوق‌العاده، با توجه به پيشنهاد و گزارش هيئت‌مديره، مى‌تواند مقرر دارد که براى افزايش سرمايه، سهام جديدى با اضافه ارزش، يعنى به مبلغى بيش از ارزش اسمى آنها، به‌فروش برسد. عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام را مى‌توان به حساب اندوخته منتقل ساخت يا بين صاحبان سهام سابق تقسيم نمود. يا در ازاء آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق داد.

مادهٔ ۱۸

اوراق قرضه، اوراق مشارکت:

شرکت مى‌تواند با تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده صاحبان سهام اوراق قرضه يا اوراق مشارکت مبادرت نمايد، تصميم راجع‌به فروش اوراق قرضه يا اوراق مشارکت و شرايط صدور وانتشار آن بايد همراه با اطلاعيهٔ انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت، کتباً به مراجع ثبت شرکت‌ها اعلام شود. مرجع مذکور، مفاد تصميم را ثبت و خلاصهٔ آن را همراه با طرح اطلاعيهٔ انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت، به هزينهٔ شرکت، در روزنامهٔ رسمى آگهى خواهد نمود.


تبصرهٔ ۱:

قبل از انجام تشريفات مذکور در ماده فوق هرگونه آگهى براى فروش اوراق قرضه و مشارکت ممنوع است.


تبصرهٔ ۲:

در هر بار انتشار، مبلغ اسمى اوراق قرضه و مشارکت و نيز قطعات اوراق قرضه و مشارکت بايد متساوى باشد.


تبصرهٔ ۳:

در اطلاعيهٔ انتشار اوراق قرضه و مشارکت، رعايت موراد مندرج در مادهٔ ۵۸ قانون تجارت ضرورى است.

مادهٔ ۱۹

اجراء ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهاءدار:

تا زمانى‌که نام شرکت در فهرست نرخ‌هاى بورس اوراق بهاءدار مندرج است شرکت موظف به رعايت و اجراء ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهاءدار مى‌باشد.