جدول تغييرات شاخص ميانگين قيمت بورس اوراق بهاءدار تهران براى ۵۰ شرکت فعال‌تر (50 ـ TX)

رديف تاريخ Σ Pcn جمع قيمت سهام ۵۰ شرکت D مخرج کسر 50 ـ TX شاخص جديد درصد تغيير نسبت به هفته قبل درصد بازده پرتفوى ۵۰ شرکت
۱ ۷۹/۱/۱ ۳۱۴،۵۰۲ ۵۰ ۶۲۹۰ ــ ــ
۲ ۷۹/۱/۱۰ ۳۰۸،۲۶۸ ۴۹/۸۷۹ ۶۱۸۰ ۱/۷۵- ــ
۳ ۷۹/۱/۱۷ ۳۱۴،۸۲۲ ۴۹/۸۷۹ ۶۳۲۱ ۲/۱۴+ ــ
۴ ۷۹/۱/۲۴ ۳۲۴،۲۵۱ ۴۹/۸۷۹ ۶۵۰۱ ۲/۹۹+ ــ
۵ ۷۹/۱/۳۱ ۳۲۶،۵۲۹ ۴۹/۸۷۹ ۴۵۴۶ ۰/۶۹+ ۴۰/۷
۶ ۷۹/۲/۷ ۳۲۹،۹۰۵ ۴۹/۷۸۷۳ ۶۶۲۷ ۱/۲۴+ ــ
۷ ۷۹/۲/۱۴ ۳۳۵،۲۰۳ ۴۹/۷۸۷۳ ۶۷۳۳ ۱/۶۰+ ــ
۸ ۷۹/۲/۲۱ ۳۳۸،۷۹۰ ۴۹/۷۸۷۳ ۶۸۰۵ ۱/۰۷+ ــ
۹ ۷۹/۲/۲۸ ۳۳۷،۵۹۳ ۴۹/۷۸۷۳ ۶۷۸۱ ۰/۳۵- ۷/۸۱

جدول تغييرات در قيمت سهام به‌علت عواملى غير از عرضه و تقاضا

در دو ماهه اول سال ۱۳۷۹


رديف شرح تاريخ تغيير قيمت قبلى قيمت قبلى علت تغيير
۱ شرکت سرمايه‌گذارى ملى ايران ۷۹/۱/۹ ۲/۱۰۰ ۱/۳۵۰ افزايش سرمايه از محل اندوخته
۲ شرکت سيمان فارس و خوزستان ۷۹/۲/۴ ۳/۶۱۹ ۳/۰۰۶ افزايش سرمايه از محل آورده

جدول تغييرات عدد مخرج کسر محاسبات شاخص 50 - TX

در دو ماهه اول سال ۱۳۷۹


تاريخ علت تغيير عدد پايه روز قبل عدد پايه تعديل‌شده
۷۹/۱/۱ ــ ۵۰ ۵۰
۷۹/۱/۱ افزايش سرمايه شرکت سرمايه‌گذارى ملى ايران ۵۰ ۴۹/۸۷۹۰
۷۹/۲/۴ افزايش سرمايه شرکت فارس و خوزستان ۴۹/۸۷۹۰ ۴۹/۷۸۳۷