روز اول تشکيل اولين پرتفوى سهام
شرکت تعداد سهام   قيمت   ارزش بازار
A ۱۰،۰۰۰،۰۰۰   ۴۰۰۰   ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
B ۵،۰۰۰،۰۰۰   ۳۰۰۰   ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
C ۲۰،۰۰۰،۰۰۰   ۵۰۰۰   ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۱۰۰× (Pn∑ Qo) / (Po∑ Qo) = شاخص
(شاخص (۱ =
  ۱۰۰ × (۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ / ۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)= ۱۰۰
روز دوم به‌علت انجام معاملات قيمت سهام تغيير يافت.
شرکت تعداد سهام قيمت ارزش بازار
A ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۳۰۰ ۴۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
B ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹۰۰ ۱۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۵۰۰ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۶۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

(شاخص (۲ =
  ۱۰۰ × ( ۱۶۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ / ۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) = ۱۰۸/۰۶
روز سوم شرکت A اقدام به افزايش از محل اندوخته معادل ۱۰۰ درصد نمود و اولين معامله بعد از مجمع فوق‌العاده روى سهام A برابر با ۱۲۵۰ ريال انجام شده (قيمت تعادلي).
شرکت تعداد سهام قيمت ارزش بازار
A ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۵۰ ۴۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
B ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹۰۰ ۱۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
C ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۵۰۰ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۶۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰


در اين حالت هيچ نيازى به اصلاح پايه شاخص نيست و رقم شاخص کماکان برابر روز قبل خواهد بود.


۱۰۸/۰۶ = ۱۰۰ × (۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ / ۱۶۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) = شاخص (۲)


بديهى است چنانچه سهام A قيمتى بالاتر يا کمتر از قيمت تعادلى (۲۱۵۰ ريال) معادله مى‌گرديد حسب مورد شاخص افزايش يا کاهش مى‌يافت که امرى عادى است و تغييرات شاخص داراى توجيه بوده و ناشى از تغييرات قيمت تلقى مى‌گردد.


روز چهارم شرکت D به‌عنوان يک شرکت جديد پذيرفته شده است. تعداد سهام ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال و اولين قيمت معامله شده ۸۰۰۰ ريال بوده است.
شرکت تعداد سهام   قيمت ارزش بازار
A ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۵۰ ۴۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
B ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹۰۰ ۱۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
C ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۵۰۰ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
D ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۶۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰


در اين حالت چنانچه پايه شاخص اصلاح نگردد رقم شاخص به‌طور غيرمنتظره‌اى افزايش خواهد يافت که هيچ توجيهى براى آن وجود ندارد.


تعديل پايه شاخص


۱۰۰ × (عدد شاخص روز قبل / کل ارزش بازار سهام بعد از پذيرش شرکت D ) = پايه جديد
۵۲۵،۱۷۱،۲۰۱،۲۰۰ = پايه جديد
۱۰۸/۰۶ = ۱۰۰ × (۵۲۵،۱۷۱،۲۰۱،۲۰۰ / ۵۶۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) = شاخص (۴)
روز پنجم شرکت C و D مورد معامله قرار گرفت و سهام C با ۲۰۰ ريال کاهش و سهام D با ۳۰۰ ريال افزايش روبه‌رو گرديد.
شرکت تعداد سهام قيمت ارزش بازار
A ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۵۰ ۴۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
B ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹۰۰ ۱۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
C ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۵۰۰ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
D ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۳۰۰ ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۷۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

  (شاخص (۵ =
۱۰۰ × (۵۷۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ /۵۲۵،۱۷۱،۲۰۱،۲۰۰ ) = ۱۱۰/۱۵
روز ششم شرکت C در مجمع عمومى عادى خود پرداخت ۱۰۰۰ ريال سود نقدى را تصويب نمود و اولين معامله بعد از مجمع عمومى عادى معادل قيمت تعادلى يعنى ۴۳۰۰ ريال انجام شد.
شرکت تعداد سهام قيمت ارزش بازار
A ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۵۰ ۴۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
B ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹۰۰ ۱۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
C ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۳۰۰ ۸۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
D ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۳۰۰ ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۵۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

(شاخص (۶ =
۱۰۰ ×(۵۵۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰/۵۲۵،۱۷۱،۲۰۱،۲۰۰) = ۱۰۶/۳۴


در اين حالت نيازى به تعديل شاخص قيمت نيست و تغيير شاخص نشان‌دهنده تغيير قيمت سهام است. بديهى است در محاسبه شاخص بازده سود نقدى به‌صورت کسر اضافه مى‌گردد.


روز هفتم شرکت B در مجمع فوق‌العاده خود ۳۰۰ درصد افزايش سرمايه از محل آورده نقدى را تصويب نمود و سهام اين شرکت در اولين معامله بعد از مجمع به قيمت تعادلى برابر با ۱۴۷۵ ريال معامله شد.
ريال ۱۴۷۵ =۳ +۱ /( ۳۰۰۰ + ۲۹۰۰) = قيمت تعادلى
شرکت تعداد سهام قيمت ارزش بازار
A ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۵۰ ۴۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
B ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴۷۵ ۲۹،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
C ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۳۰۰ ۸۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
D ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۳۰۰ ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
  ۵۷۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰


در اين حالت نظر به اينکه دارندگان سهام B به ازاء هر سهم ۳۰۰۰ ريال آورده نقدى به شرکت آورده‌اند. لذا ارزش جارى سهام افزايش يافته که اگر پايه شاخص تعديل نشود مجدداً عدد شاخص غلط محاسبه مى‌گردد.


براى تعديل پايه شاخص از ضريب تعديل و فرمول زير استفاده مى‌شود.


K × پايه جديد= پايه قديم
کل ارزش جارى سهم قبل از تعديل / آورده نقدى + کل ارزش جارى سهام قبل از تعديل = K
۵۵۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ /( ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ + ۵۵۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) =K
۱/۰۲۶۹ = K
۱/۰۲۶۹ × ۵۲۵،۱۷۱،۲۰۱،۲۰۰ = پايه جديد
۵۳۹،۲۹۸،۳۰۶،۵۰۰=


۱۰۶/۳۴ = ۱۰۰ × (۵۳۹،۲۹۸،۳۰۶،۵۰۰ / ۵۷۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) = شاخص (۷)
۱۰۶/۳۴ = ۱۰۰ × (۵۲۵،۱۷۱،۲۰۱،۲۰۰ / ۵۵۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) = شاخص (۶)