واژه شاخص (Index) به معناى نمودار، نمايندهٔ نشان‌دهنده و نماياننده مى‌باشد. از نظر کاربردى شاخص کميتى است که نماينده چند متغير همگن مى‌باشد. شاخص وسيله‌اى براى اندازه‌گيرى و مقايسه پديده‌هائى است که داراى ماهيت و خاصيت مشخصى هستند. بنابراين بر مبناى شاخص مى‌توان تغييرات ايجادشده در متغيرهاى معينى را در طول يک دوره بررسى نمود.

- دقت شاخص:

۱. مدت انتظار

نظر به اينکه در ابتداى پذيرش شرکت‌هاى جديد، قيمت سهام در حال تعادل نيست و ممکن است با کاهش يا افزايش شديد توأم باشد. به‌منظور اجتناب از تأثيرات سوء اين نوسانات تصميم گرفته شده حداقل سه ماه بعد از تاريخ درج در تابلو تغييرات قيمت سهام در شاخص کل منظور گردد اين رويه در اکثر بورس‌هاى معتبر جارى است.


۲. انتخاب حداقل تعداد سهام

نظر به اينکه مشاهده شده در بعضى از موارد با تعداد اندکى سهام معامله‌شده تغييرات فاحشى در قيمت سهام ايجاد مى‌گردد. بنابراين مقرر شده تعداد ۵۰۰ سهم به‌عنوان حداقل انتخاب و تغييرات کمتر از ۵۰۰ سهم در محاسبه شاخص منظور نگردد بديهى است تعيين اين رقم به مفهوم ممانعت از معامله سهام خود نخواهد بود بلکه تنها در شاخص تأثير نخواهند داشت.