r × f    

       M       
 +      s - t] × p]    

            M            
+ [k] + [l]  
۱۰۰ ×
A =
                           B                              


که در آن:


A = بازده کل نسبت به آخرين (اولين) قيمت سهم


k = تفاوت قيمت سهم در ابتدا و انتهاء سال مالي


l = سود نقدى ناخالص هر سهم


s = آخرين قيمت سهم در سال


t = ارزش اسمى سهم


p = تعداد سهام افزايش‌يافته از طريق آورده نقدى


r = تعداد سهام افزايش‌يافته از طريق اندوخته يا سود انباشته


f = آخرين قيمت سهم در سال


M = تعداد سهام قبل از افزايش سرمايه


B = قيمت سهم در پايان (ابتداي) سال مالى


مثال:

بازدهٔ کلّ سهام شرکت خاطرهٔ (سهامى عام) براى سال مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۸۰ را با توجه به اطلاعات مستخرجه از گزارش‌هاى مالى شرکت محاسبه مى‌نمائيم:


۲۲۲۰۹۵۰ =>  تعداد سهام در ابتداى سال مالى
سهم از محل اندوخته‌ها ۵/۶۲۱،۱۷۲ (۱      
سهم از طريق آوردهٔ نقدى ۵/۱،۳۱۴،۹۷۷ (۲
افزايش سهام
شرکت از طريق
۴۴۳۹۱۰۰ => تعداد سهام در انتهاء سال مالى

۲۲۳۶۱۵۰
      ۲۲۳۶۱۵۰ =>  تعداد سهام افزايش‌يافته در طول سال مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۸۰


ريال ۵۰۰۰ = قيمت سهم در ابتداى سال مالى


ريال ۶،۴۹۹ = قيمت سهم در ابتداى آخر سال مالى


ريال ۲۰۷ = سود نقدى هر سهم (ناخالص)


i × b

   g   
+ (d × (b - f

       g       
+ b - c)+ a)
۱۰۰ ×

<= بازدهٔ کل نسبت به آخرين (اولين) قيمت سهم
b يا c


a = ۲۰۷
b = ۶،۴۹۹
c = ۵۰۰۰
d = ۱،۳۱۴،۹۷۷ /۵
f = ۱،۰۰۰
g = ۲،۲۰۲،۹۵۰
i = ۹۲۱،۱۷۲/ ۵


%۱۱۸/۶ <= ۱۰۰ × ۶۴،۹۹ / ۷،۷۰۶ = بازده کل نسبت به آخرين قيمت


%۱۵۴/۱ <= ۱۰۰ × ۵۰۰۰ / ۷،۷۰۶ = بازدهٔ کل نسبت به اولين قيمت


(بازدهٔ کلّ به‌دست آمده مربوط به شرکت است. به‌عبارت ديگر بازده را بايد از ديدگاه شرکت نسبت به سهم خودش در نظر گرفت نه از ديدگاه سهامدار).