ارزش اسمى سهام

ارزشى است که به ثبت رسيده و در اوراق سهام درج شده و در دفاتر شرکت تحت سرفصل سرمايه ثبت شده است.

ارزش دفترى سهام

مجموع حقوق صاحبان سهام شامل سرمايه ثبت شده، اندوخته قانوني، اندوخته احتياطي، اندوخته طرح و توسعه و سود و زيان انباشته مندرج در ترازنامه شرکت مى‌باشد.

ارزش روز سهام

ارزش معاملاتى آن مى‌باشد و برآورد آن از دو روش مشروحه ذيل امکان‌پذير است:


۱. روش سودآورى (بورس)

۲. روش تجديد ارزيابى دارائى‌ها که خود از دو طريق ذيل امکان‌پذير مى‌باشد.


- تجديد ارزيابى دارائى‌ها با استفاده از شاخص بانک مرکزى و تفاوت نرخ ارز

- تجديد ارزيابى دارائى‌ها توسط کارشناس رسمى دادگسترى.