ارزيابى سهام از طريق سودآورى (بورس)

از ديدگاه خريداران سهام هر شرکت، مهم‌ترين عامل براى تصميم‌گيرى در خصوص خريد سهام، سودآورى و بازدهى آن شرکت مى‌باشد و مبناى ارزيابى و قيمت‌گذارى سهام در مراکز بورس جهان و از جمله بورس اوراق بهاءدار تهران سودآورى و بازدهى سرمايه مى‌باشد.


براى به‌دست آوردن قيمت سهام از روش سودآوري، ابتدا ميزان بازدهى شرکت با توجه به ميانگين سودآورى سه سال گذشته و بودجه سال آينده آن برآورد مى‌گردد و سپس با توجه به نرخ بازدهى مورد انتظار، سرمايه‌گذارى قيمت اوليه سهام شرکت محاسبه مى‌شود.


لازم به تذکر است که درآمدها و هزينه‌هاى استثنائى و نيز درآمدهاى حاصل از فروش دارائى‌هاى اسقاط و يا موجودى‌هاى ناياب و مانند آنها، در محاسبه سود خالص قبل از کسر ماليات منظور نمى‌گردد. سپس چنانچه شرکت داراى کسرى ذخيره براى اقلامى از قبيل ماليات، بيمه، مطالبات مشکوک‌الوصول و بازخريد سنوات خدمات کارکنان باشد، مجموع اين ارقام از قيمت سهام کسر مى‌شود و پس از آن در صورتى‌که شرکت داراى اندوخته احتياطي، اندوخته طرح و توسعه، سود و زيان انباشته باشد، مجموع اين ارقام به قيمت سهام اضافه مى‌شود.


به‌‌طور خلاصه قيمت سهام شرکت از فرمول زير محاسبه مى‌گردد:


  ارزش روز سهام شرکت =
سود قبل از کسر ماليات قابل دسترسى

 نرخ بازدهى مورد انتظار سرمايه‌گذارى
= کسرى ذخاير ـ (سود و زيان انباشته + اندوخته‌ها) +


ارزش روز هر سهم شرکت =
ارزش روز سهام شرکت

تعداد سهام