در مورد آنچه که راجع‌به چگونگى عملکرد اوراق اختيار معامله در بورس‌هاى معتبر جهان گفته شد، بايد اين نکته را يادآور شد که بازارهاى سرمايه اين کشورها در حد بالائى از کارآئى برخوردار مى‌باشند. لذا عملکرد بهينه اوراق اختيار معامله در اين کشورها تا حدود زيادى مديون کارا بودن اين بازارها مى‌باشد و از طرفي، انتشار اين اوراق نيز موجب مى‌شود که بازار سرمايه به سمت هر چه کاراتر شدن پيش رود. بنابراين، يک رابطه دوطرفه بين کارآئى بازار و انتشار اوراق اختيار معامله وجود دارد: کارآئى بازار موجب عملکرد بهتر اوراق اختيار معامله مى‌شود و اوراق اختيار معامله نيز از ابزارهاى اساسى براى ادامه بقاى بازارهاى کارا مى‌باشند. لذا براى انتشار اين اوراق، بازار بايد از کارآئى بالائى برخوردار باشد. اين پيش‌فرض کاملاً منطقى به‌نظر مى‌رسد؛ چرا که فرض کنيد که يک بازار کارا نبوده و افراد خاصى در آن به اطلاعات ويژه‌اى در مورد آينده يک شرکت دسترسى دارند. اين افراد به‌راحتى مى‌تواند با خريد و فروش، يا حتى ـ در صورت عدم وجود کنترل‌هاى کافى ـ با انتشار اوراق اختيار معامله با شرايط مناسب پول‌هاى کلانى به‌دست آورند و با اين‌کار، نه تنها به کارآئى بازار افزوده نمى‌شود، بلکه راه براى رخنه افراد سودجو و فرصت‌طلب به اين بازار باز مى‌شود:


کارآئى بازار سرمايه از اهميت زيادى برخوردار است، چرا که در صورت کارا بودن بازار سرمايه هم قيمت اوراق بهاءدار به درستى و عادلانه تعيين مى‌شود و هم تخصيص سرمايه که مهم‌ترين عامل توليد و توسعه اقتصادى است، به‌صورت مطلوب و بهينه انجام مى‌شود.