موقعيت صادرکننده اختيار خيد درست عکس موقعيت دارنده آن مى‌باشد. برعکس، تا زمانى‌که قيمت بازارى سهام از مجموع قيمت اعمال و قيمت تعهد پرداختى کمتر باشد، وى سود خواهد برد و هر چه قيمت بازارى سهام افزايش يابد ضرر خواهد نمود. شکل زير اين مطلب را نشان مى‌دهد.


(البته با فرض عدم سرمايه‌گذارى وجوه دريافتى توسط وي، عدم پرداخت هزينه‌هاى معاملاتى و عدم وجود هزينه فرصت از دست‌رفته).


سود یا زیان صادر کننده اختیار خرید
سود یا زیان صادر کننده اختیار خرید