نحوه گزارشگرى در روزنامه‌ها

بسيارى از روزنامه‌ها، گزارش‌هاى مربوط به اختيار معامله را درج مى‌کنند. در روزنامه ”وال استريت ژورنال ـ Wall street Journal“ همواره مى‌توان اين گزارش‌ها را تحت عنوان ”اختيار معاملات پذيرفته‌شده در بورس ـ Listed Options“ در بخش پول و سرمايه‌گذارى بافت. در ضميمه، جدول ۱، گزارش روز جمعه، ۱۸ اکتبر سال ۱۹۹۱ اين روزنامه آمده است. اين گزارش‌ها مربوط به معاملاتى هستند که در روز قبل (پنج‌شنبه ۱۷ اکتبر ۱۹۹۱) انجام شده‌اند.


در ستون اول گزارش، نام شرکت به‌علاوه قيمت سهام آن در پايان روز، با هم درج شده‌اند. قيمت اعمال در ستون دوم ثبت شده است. سه ستون بعد اختصاص به قيمت اختيار خريدها با تاريخ‌هاى انقضاء سه ماه آينده دارد و بالاخره سه ستون آخر قيمت اختيار فروش‌ها با تاريخ‌هاى انقضاء سه ماه آينده را نشان مى‌دهد. همان‌گونه که قبلاً ذکر شده حداقل ۴ ماه انقضاء در هر زمان فعال هستند، اما ”وال استريت ژورنال“ اقدام به تهيه تمام اختيار معامله‌هاى موجود با هر قيمت توافقى را نمى‌کند. حرف (r) نشان مى‌دهد که اختيار معامله مذکور در اين روز مبادله نشده است و حرف (s) نشان مى‌دهد که اختيار معامله مذکور توسط بورس ارائه نشده است.


قيمت نقل شده، قيمت يک اختيار معامله براى خريد يا فروش يک سهم مى‌باشد. همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، يک قرارداد اختيار معامله اختصاص به خريد يا فروش ۱۰۰ سهم دارد. بنابراين، مبلغ يک قرارداد، ۱۰۰ برابر قيمت نقل شده در روزنامه مى‌باشد. از آنجا که، قيمت اغلب اختيار معامله‌ها زير ۱۰ دلار و حتى بعضى از آنها زير ۱ دلار هستند، لذا، ضرورتى ندارد که اشخاص خريدار، براى خريد اختيار معامله داراى ثروت فوق‌العاده‌اى باشند.


جدول ۱، نشان مى‌دهد که در هفدهم اکتبر ۱۹۹۱ فرصت‌هاى آربيتراژ (Arbitrage) وجود داشته است. به‌عنوان مثال، اختيار خريد شرکت ”داو کميکال ـ Daw Chemical“ با قيمت توافق ۵۰ دلار مى‌توانست با ۲ دلار خريدارى شود. با توجه به اينکه قيمت سهام مذکور پنجاه‌ودو و يک‌هشتم بوده است. به‌نظر مى‌رسد که اين اختيار خريد مى‌توانست خريدارى شده و بلافاصله اعمال شود تا به اندازه يک‌هشتم سود ايجاد کند. البته اين فرصت‌هاى آربيتراژ به احتمال زياد در حال حاضر (زمان گزارش) موجود نبوده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. چرا که جدول ۱ قيمت‌هاى سهام و اختيار معامله مربوط به آخرين معامله در ۱۷ اکتبر را نشان مى‌دهد. آخرين معامله اختيار معامله ماه اکتبر شرکت ”داو کميکال“ با قيمت توافق ۵۰ دلار به احتمال زياد خيلى زودتر از آخرين معامله خود سهام در آن روز انجام شده است. چرا که اگر معامله اختيار معامله، در زمان آخرين معامله سهام مذکور انجام مى‌شد، قيمت اختيار خريد قطعاً بالاتر از دو و يک‌هشتم بود.


در جدول ۲ نيز، قسمتى از گزارش‌هاى روزانه اختيار معاملات سهام مندرج در روزنامه ”وال استريت ژورنال“ مورخ ۱۵ ژانويه ۱۹۹۴، آمده است (۳۶-R Stafford Johnson (1995). Carmelo Giaccotta، Options and Futures، Page: 35) در اين جدول، اولين ستون نام شرکت و زير آن آخرين قيمت سهام آن آمده است. ستون دوم قيمت‌هاى اعمال را بيان مى‌دارد. ستون سوم نيز اختصاص به ماه‌هاى انقضاء دارد. چهار ستون بعدى نمايانگر حجم اختيار معاملات مبادله‌شده و قيمت آنها براى اختيار خريدها و اختيار فروش‌ها، مى‌باشد. براى مثال، در اين جدول، قيمت نهائى سهام شرکت AT&T در روز ۱ژوئن ۱۹۲۴، پنجاه و پنج‌هشتم بوده است. اختيار AT&T با قيمت اعمال ۵۰ دلار و تاريخ انقضاء ژانويه داراى قيمت ۶ دلار بوده است و اختيار فروش ۵۰ دلارى اين شرکت با تاريخ انقضاء ژانويه با قيمت ۱ دلار نهائى شده است.


دو واژه جديد اختيار معامله، يعنى ”طبقه اختيار معامله ـ Option Class“ و ”سرى اختيار معامله ـ Option series“ در اين گزارش‌ها قابل بررسى هستند. همان‌گونه که ذکر شد، يک طبقه اختيار معامله در برگيرنده تمام اختيار معامله‌هاى موجود روى يک سهام يا اوراق بهاءدار معين، که از يک نوع (اختيار خريد يا اختيار فروش) هستند، مى‌باشد. بنابراين، تمام اختيار خريدهاى شرکت AT&T در جدول ۲، يک طبقه اختيار معامله و تمام اختيار فروش‌هاى اين شرکت نيز يک طبقه ديگر را تشکيل مى‌دهند. واژه ”سرى اختيار معامله“ به معناى تمام اختيار معامله‌هاى يک طبقه خاص است که داراى قيمت اعمال و تاريخ انقضاء يکسان مى‌باشند. بنابراين، اختيار خريدهاى ۵۰ دلارى ژانويه شرکت AT&T يکسرى اختيار معامله و اختيار فروش‌هاى ۵۰ دلارى ژانويه اين شرکت يک سرى ديگر را تشکيل مى‌دهند.