از آنجا که بحث اصلى ما در مورد اختيار معاملاتى که روى سهام صورت مى‌پذيرد، بوده است؛ لذا در مورد خصوصيات اين نوع از اختيار معامله در بخش‌هاى ديگر مطالبى به تفصيل بيان شده است. در اينجا فقط اشاره‌اى به گستره اين اختيار معاملات در بورس‌هاى عمده جهان خواهيم داشت.


در ماه ژوئن ۱۹۸۸، تعداد ۵۲۶ سهم در بازارهاى بورس ايالات متحده داشت که روى آنها اختيار معامله، مبادله مى‌شد. تعداد ۱۶۲ سهم متعلق به بورس (CBOE)، صد و پنجاه و دو سهم متعلق به بورس (AMEX)، نود و چهار متعلق به بورس سهام اقيانوس آرام و نوزده سهم نيز متعلق به بورس سهام نيويورک بود. البته تعدادى از سهام‌هاى خارج از بورس (OTC) نيز داراى اختيار معامله بودند.