طى سال‌هاى اخير، و در پى زدودن بسيارى از کاستى‌ها، بورس اوراق بهاءدار تهران با آغاز دهه چهارم فعاليت، دور تازه‌اى از حيات تاريخى خود را نيز آغاز کرد. از اين ديدگاه، حتى با در نظر گرفتن نقش عوامل بيروني، رونق چشمگير و روند رو به رشد فعاليت‌ها و نماگرهاى عملکرد بورس در طى دو سال اخير بيش از هر چيز بازتاب کوشش‌ها و نتيجه فعاليت‌هائى بوده که طى سال‌هاى اخير با هدف ساماندهى بازار سرمايه و به طريق اولى بورس اوراق بهاءدار انجام شده است.

راه‌اندازى بورس‌هاى منطقه‌اى

گسترش پوشش جغرافيائى بازار سرمايه ايران در چارچوب ايجاد بورس‌هاى منطقه‌اى و ساير مراکز خدماتى مربوط به دادوستد اوراق بهاءدار با هدف افزايش انگيزه براى پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، افزايش انگيزه براى توليد از طريق بهبود ساز و کار تخصيص منابع، جلوگيرى از فرار سرمايه، تشويق فرهنگ سهامدارى و فراهم آوردن امکان دادوستد گسترده سهام شرکت‌هاى کوچک و متوسط فعال در بخش‌هاى مختلف کشور از برنامه‌هاى سال ۱۳۷۹ بورس اوراق بهاءدار تهران بود. در اين زمينه، انجام مطالعات امکان‌سنجي، تعيين اولويت مناطق و طراحى ساز و کار اجرائى تالار دادوستد بورس اوراق بهاءدار تهران در پنج منطقه کشور انجام شد و مناطق مربوط به اولويت‌هاى يکم و دوم به مرکزيت مشهد و تبريز ساخته شدند. از بيست و يکم خرداد ماه سال جارى بورس مشهد رسماً آغاز به‌کار کرد.


در گام بعد، مرحله اجرائى طرح ايجاد بورس‌هاى منطقه‌اى با راه‌اندازى تالار‌هاى دادوستد در مناطق تعيين‌شده و بررسى مقدمات اجرائى بورس‌هاى مربوط به ساير مناطق پنج‌گانه انجام مى‌شود.

بهسازى معيارهاى پذيرش شرکت‌ها

انجام مطالعات مقدماتى در ارتباط با طراحى و ر‌اه‌اندازى تابلوى دوم و تالار فرعى در بورس اوراق بهاءدار تهران با پايه بستر قانونى و مقرراتى با هدف متنوع‌سازى شرکت‌هاى قابل پذيرش در بازار دست دوم از نظر رشته فعاليت و ميزان سرمايه آنها و همچنين تدوين معيارهاى مربوط به نظام جديد پذيرش شرکت‌ها در بورس از جمله اقداماتى است که در اين زمينه بايد به آن اشاره شود. از اين‌رو، از نيمه دوم سال جارى شاهد فعاليت تالار فرعى بورس در کنار تالار اصلى بوده‌ايم تالار فرعى در محل قبلى ساختمان بورس تهران در خيابان سعدى واقع است.

بورس کالا

ايجاد بورس کالا:

بر پايه اخذ مصوبه قانونى از مجلس شوراى اسلامى در چارچوب مادهٔ ۹۵ قانون برنامه سوم توسعه و تصويب ساختار سازمانى و سازوکار اجرائى پيشنهادى سازمان از سوى شوراى بورس، دو طرح تفصيلى مربوط به ايجاد بورس کالاهاى کشاورزى و بورس فلزات اساسى در سال ۱۳۷۹ در دستور کار قرار گرفت که در زمينه بورس فلزات اساسي، مطالعات تدوين آئين‌نامه‌هاى مورد استفاده، آماده‌سازى مقدمات اجرائى آن نيز توسط سازمان بورس اوراق بهاءدار انجام شده و نيز مطالعات راه‌اندازى بورس کالاهاى کشاورزى انجام شده و اکنون در مرحله اجرائى قرار دارد.


اجراء اين دو طرح به‌دليل فراهم آوردن زمينه‌هاى مناسب براى ارتقاء سطح کمى و کيفى نظارت، پوشش ريسک نوسان‌هاى قيمتى در بخش کشاورزى و فلزات اساسي، شفافيت اطلاعاتي، قدرت نقدشوندگى اوراق بهاءدار پذيرفته‌شده در بورس، شکل‌گيرى يک مديريت اقتصادى کارآمد در سطح بنگاه‌هاى اقتصادى و افزايش مشارکت مردم در فعاليت‌هاى اقتصاد ملى اهميت اساسى دارد.

گوناگون‌سازى ابزارهاى مالى

معرفى ابزارهاى ملاى جديد کاربرپذير در بازار سرمايه با هدف گوناگون‌سازى ترکيب ريسک و بازدهى و ايجاد فرصت‌هاى متنوع سرمايه‌گذارى بر روى اوراق بهاءدار يکى از اولويت‌هاى سازمان بورس اوراق بهاءدار است که در اين زمينه مى‌توان به انجام مطالعات پايه‌اى در زمينه طرح دادوستد دست دوم گواهينامه، حق خريد (تقدم) سهام، به‌کارگيرى گواهى‌هاى سپرده بانکى براى تجهيز مابع پس‌اندازى و افزايش سطح کارآئى شبکه بانکى و تدوين معيارهاى پذيرش اوراق مشارکت در بورس اوراق بهاءدار اشاره کرد.


همچنين مطالعات اوليه در ارتباط با نحوه جذب سرمايه‌گذارى خارجى بر روى اوراق بهاءدار ايران نيز در دست انجام بوده است.