وجوه تشابه قرارداد بيمه و قرارداد اختيار معامله

۱. وجود بيمه‌گر و بيمه‌گذار و حق بيمه در قرارداد بيمه، و وجود فروشنده اختيار معامله، خريدار اختيار معامله و حق شرط در قرارداد اختيار معامله، عناصر مشابهى را تشکيل مى‌دهند.


۲. در قرارداد بيمه ريسک در قبال پرداخت حق بيمه، از بيمه‌گذار به بيمه‌گر منتقل مى‌شود. در قراداد اختيار معامله نيز ريسک در قبال پرداخت حق شرط از خريدار اختيار معامله به فروشنده آن منتقل مى‌گردد.


۳. در قرارداد بيمه، در صورت وارد آمدن خسارت به بيمه‌گذار، بيمه‌گر ضرر را جبران خواهد نمود. در قرارداد اختيار معامله نيز ـ در صورت تغييرات ناگهانى غيرمترقبه و نامطلوب قيمت‌ها ـ فروشندهٔ اختيار معامله، ضرر را جبران خواهد نمود.


۴. در قرارداد بيمه، در صورت مصون ماندن بيمه‌گذار از خسارت، در پايان دوره بيمه‌گر هيچ تعهدى ندارد و حق بيمه به‌عنوان حق‌الزحمه شرکت بيمه‌گر تلقى مى‌شود. در قرارداد اختيار معامله نيز در صورت عدم تغييرات ناگهانى و نامطلوب قيمت‌ها، در پايان دوره فروشنده اختيار معامله هيچ تعهدى ندارد و حق شرط به‌عنوان حق‌الزحمه شرکت فروشندهٔ اختيار معامله‌ تلقى مى‌شود.

وجوه اختلاف

وجوه اختلاف قراداد بيمه و قراداد اختيار معامله:

۱. موضوع بيمه، دارائى‌هاى واقعى مى‌باشد؛ ولى موضوع اختيار معامله عمدتاً دارائى‌هاى مالى است.


۲. در قراداد بيمه، قصد بيع وجود ندارد. يعنى در صورت ورود خسارت به بيمه‌گذار، بيعى واقع نمى‌شود؛ بلکه خسارت به‌صورت نقدى پرداخت مى‌شود. ولى در قرارداد اختيار معامله، جبران خسارت به‌صورت انجام يک عقد بيع صورت مى‌پذيرد. به اين صورت که، فروشنده اختيار معامله به‌وسيله تضمين انجام يک معامله در يک قيمت معين خسارت وارده را جبران مى‌نمايد.