(۱) . توفيق عرفانى (زمستان ۱۳۷۱). قراداد بيمه در حقوق اسلام و ايران، سازمان انتشارات کيهان، چاپ اول.