قصد داريم از يک بعد ديگر به قرارداد اختيار معامله بنگريم و آن را به‌عنوان يکى از ابزارهاى انتقال ريسک از افرادى که توانائى تحمل آن را ندارند، به آنهائى که توانائى تحمل آن را دارند، مورد مداقه قرار دهيم. اختيار معامله هيچ ريسکى به بازار سرمايه اضافه نمى‌کند و فقط امکان انتقال ريسک از کسانى‌که آن را ناخوشايند مى‌دارند، به کسانى‌که امکان تحمل آن را دارند، فراهم مى‌سازد.


در اين مبحث، به بررسى ابزارهاى مشابهى که در جامعه اسلامى براى انتقال ريسک وجود داشته، پرداخته و عمده‌ترين اين ابزارها را در بيمه يافتيم و پس از مداقه بيشتر، به اين نتيجه رسيديم که اين دو بازار تا حدود زيادى به يکديگر شبيه هستند. چرا که اختيار معامله همان‌گونه که خواهد آمد؛ در واقع چيزى است شبيه به بيمه کردن دارائى‌ها و بدهى‌هاى مالي، در برابر افزايش يا کاهش‌هاى ناگهانى قيمت‌ها. بنابراين، با مقايسه اختيار معامله و بيمه و بررسى اجمالى نظرات مخالفين و موافقين قرارداد بيمه، طريق ديگرى براى استدلال اختيار معامله برمى‌گزينيم.