امتيازى است که هدف آن رفع نيازهاى عاطفى و اخلاقى انسان است. موضوع اين حق، روابط غيرمالى اشخاص است. ارزش دادوستد ندارد و قابل ارزيابى به پول و مبادله با آن نيست. مانند: حق زوجيت ابوت و نبوت، حق ولايت يا حقى که پديدآورنده اثر ادبى يا هنرى در انتشار آن دارد و امثال اينها.


غالب اين حقوق آثار مالى دارد: چنانکه حق وراثت سبب مى‌شود که شخص دارائى سهم‌الارث خود را تملک کند، و حق زوجيت امکان مطالبه نفقه و يا ارث را به دنبال دارد، ولى اصل حق را نمى‌توان به ديگرى واگذار نموده و وسيله تحصيل مال قرار داد، به وارثان انتقال نمى‌يابد و طلبکاران شخص نيز نمى‌توانند يا توقيف و تملک و فروش حق غيرمالي، وسيله تأمين وصول طلب خود را فراهم آورند.