يک جنبه ديگر بحث در مورد اختيار معامله، اين است که بگوئيم قرارداد اختيار معامله در واقع دادوستد يک حق است و بررسى کنيم که اين حق، مالى است يا غيرمالي، و اگر حق مالى است، آثار آن نيز بايد همانند حق شفعه، حق سرقفلى و... بر اختيار معامله مترتب باشد.