مى‌دانيم که نرخ تنزيلى که در مناسبات به‌کار مى‌رود داراى اهميت اساسى است. يک تغيير نسبتاً کوچک و نرخ تنزيل، تغييرات قابل ملاحظه‌اى در ارزش‌هاى فعلى به‌وجود مى‌آورد و گاهى اوقات سبب مى‌شود که در تصميم‌گيرى مربوط به قبول يا رد يک پروژه خاص نتايج معکوسى به‌دست آيد. وقتى‌که هزينه سرمايه (نرخ تنزيلى که در محاسبه ارزش فعلى به‌کار مى‌رود) معلوم است، در محاسبات از آن استفاده مى‌کنيم. واضح است که به‌هر حال هزينه سرمايه به عوامل زير بستگى دارد:


۱. ميزان ريسکى که مؤسسه با آن مواجه است.

۲. مقدار پول‌هائى که در طى يک دوره معلوم به‌دست آمده است.


آنگاه نشان خواهيم داد که چگونه با استفاده از لوريج مالى ميزان ريسک ازدياد مى‌يابد. در اين بخش توجه خاصى به محاسبه و تعيين هزينه سرمايه براى مؤسسات مى‌گردد. از آنجائى‌که هزينه سرمايه يک مؤسسه به‌طور عمده‌اى مربوط به نرخ برگشت سرمايه وام‌دهندگان است، بنابراين قسمت اصول اساسى تئورى ارزشيابى مورد بحث قرار گرفته است.