فرض کنيد که نرخ سپرده ۵۵ درصد و سرمايه‌گذار قصد خريد ۱۰۰ سهم به قيمت هر سهم يکصد دلار را دارد. براى پرداخت ارزش اوراق بهاءدار سرمايه‌گذار ۵۵۰۰ دلار به‌صورت نقد پرداخت مى‌کند (در واقع بهاء ۵۵ سهم را مى‌پردازد) و از اين سهام به‌عنوان وثيقهٔ وامى که براى خريد مابقى سهام (۴۵ سهم) لازم است استفاده مى‌کند.


وضعيت سرمايه‌گذار را بعد از سرمايه‌گذارى در نظر بگيريد:


- گر قيمت سهام ۲ برابر شود و به ۲۰۰ دلار هر سهم برسد.

- اگر قيمت سهام کاهش يافته و به ۵۰ دلار برسد.

افزايش سهام

اگر ارزش سهام سرمايه‌گذار دو برابر شود و از ۱۰۰ دلار به ۲۰۰ دلار برسد. سود کل قبل از کسر بهره، کارمزد و ماليات مبلغ ۱۰،۰۰۰ دلار (۱۰۰ سهم × ۱۰۰ دلار) خواهد بود. اين ۱۰۰،۰۰۰ دلار سود ناخالص خريد اعتبارى را با ۵۵۰۰ دلار سود خالص (۵۵ سهم × ۱۰۰ دلار) خريد نقدى مقايسه نمائيد. سود سرمايه‌گذارى به‌صورت اعتبارى بيشتر است.سود ناخالص سرمايه‌گذار به مبلغ ۱۰۰۰ دلار مساوى ۸/۱۸۱ درصد بازده روى ۵۵۰۰ دلار سرمايه‌گذارى اعتبارى است. (%۱۸۱/۸ = ۵۵۰۰ ÷۱۰۰۰۰)


اهرم مالى مساعد ۱۰۰ درصد سود ناخالص حاصل از افزايش قيمت سهام را به ۸/۱۸۱ درصد بازده روى سرمايه افزايش داده است.

کاهش قيمت سهام

اگر قيمت سهام از ۱۰۰ دلار به ۵۰ دلار کاهش يابد ارزش جارى بازار مبلغ سرمايه‌گذارى‌شده از ۱۰،۰۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار کاهش يافته و منجربه ۵۰۰۰ دلار زيان مى‌شود. اگر سهام به‌صورت اعتبارى خريدارى نشده باشد. يعنى فقط ۵۵ سهم نقداً خريدارى‌شده باشد. مبلغ زيان ۲۷۵۰ دلار خواهد بود. (۵۵ سهم × ۵۰ دلار)


در صورتى‌که سهام به‌صورت اعتبارى خريدارى شده باشد و نرخ سپرده ۵۵ درصد باشد سرمايه‌گذار ۲ برابر زيان کرده است. وضعيت نهائى سرمايه‌گذار در جدول زير نشان داده شده است:کل زيان سرمايه‌گذار به مبلغ ۵۰۰۰ دلار معادل ۹۱ درصد ۵۵۰۰ دلار سرمايه‌گذارى نقدى است. اهرم مالى معکوس باعث گرديده که ۵۰ درصد کاهش در قيمت سهام منجربه ۹۱ درصد کاهش در سرمايه شود.