براى ارزيابى سهام شرکت، راه‌هاى مختلفى وجود دارد که از طريق ارائه مثال‌هاى کاربردى ذيل اين روش‌ها توضيح داده شده‌اند.


مثال: با فرض اينکه يک جريان نامحدود آتى از سودهاى سهام برابر ۳۰۰ ميليون ريال در سال وجود داشته باشد و با فرض اينکه نرخ بازده مورد مطالبه ۲۰% باشد، ارزش بازار سهام برابر خواهد شد با:


سود سهام مورد انتظار ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ريال ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰
ارزش بازار =
=
نرخ بازده ۲۰%


در صورتى‌که ۲۰۰،۰۰۰ سهم منتشره وجود داشته باشد، قيمت سهم برابر خواهد شد با:


 ارزش بازار ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ريال ۷۵۰۰

=
تعداد سهام ۲۰۰،۰۰۰


مثال: شرکت الکترود در نظر دارد براى تبديل وضعيت، سهام خود را به عموم عرضه کنند. متوسط ضريب P / E صنعت مربوطه، ۵ مى‌باشد. سود خالص شرکت ۴۰ ميليون ريال است. بعد از عرضه عمومي، شرکت ۱۰۰،۰۰۰ سهم منتشره خواهد داشت. قيمت هر سهم مورد انتظار شرکت برابر است با:


سود هر سهم / قيمت × سود خالص = مجموع ارزش بازار
= ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ × ۵ = ريال ۲۰۰۰


 ارزش بازار ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ريال ۲۰۰۰
 قيمت هر سهم  =
=
تعداد سهام ۱۰۰،۰۰۰


مثال: شرکت پرتوراه‌اندازان در نظر دارد ۴۰،۰۰۰ سهم عادى جديد يا قيمت هر سهم ۲۵۰۰ ريال منتشر کند. در حال حاضر قيمت هر سهم ۲۹۰۰ ريال است و در مجموع ۵۰،۰۰۰ سهم منتشره وجود دارد. قيمت مورد انتظار هر سهم بعد از انتشار جديد برابر خواهد شد با:


ارزش سهام منتشره (۲۹۰۰ × ۵۰۰۰۰) ۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰ريال
ارزش سهام جديدالانتشار (۲۵۰۰ × ۴۰۰۰۰) ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کل ارزش سهام منتشره ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰


 ارزش مجموع سهام ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ = ريال ۲۷۲۲
 ارزش هر سهم  =
=
مجموع تعداد سهام ۹۰،۰۰۰


مثال: شرکت پتروشيمى فارابى در نظر دارد طرح توسعه جديد احداث کند. اين شرکت در گذشته تمامى سود خود را به‌صورت سهام پرداخت مى‌کرده است. تاکنون برنامه‌هاى توسعه و سرمايه‌گذارى شرکت نيز از طريق انتشار سهم عادى صورت گرفته است و در ساختار سرمايهٔ شرکت، سهام ممتاز يا بدهى وجود ندارد. ساير اطلاعات به‌شرح زير است:


اسود خالص بدون طرح جديد ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
اسهام منتشره ۵۰۰،۰۰۰ سهم
هزينه احداث طرح جديد ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال


انتظار مى‌رود در نتيجه فعاليت طرح جديد، سود خالص ۲۰ ميليون ريال افزايش يابد. نرخ بازده مورد انتظار سهامداران ۲۵% در سال است. مجموع ارزش بازار شرکت در صورتى‌که طرحِ جديد طريقِ انتشارِ سهام عادى تأمين مالى شود برابر است با:


 مجموع سود خالص ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ = ريال ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

=
نرخ بازده ۲۵%


اگر شرکت بخواهد نسبت قيمت به سود هر سهم شرکت و نرخ بازده مورد مطالبهٔ آن را محاسبه کنند، مثال‌هاى ذيل راه‌کارها را نشان مى‌دهد:


مثال: سود و سودِ شرکت اکسير، در سال‌هاى گذشته از ۸% رشد برخوردار بوده است. پيش‌بينى مى‌شود سود هر سهم سال آتى شرکت ۴،۰۰۰ ريال و سود سهام آن ۲۵۰۰ ريال باشد. شرکت در نظر دارد براى اولين بار سهام خود را به عموم عرضه کند. سهام عادى مزبور با قيمت هر سهم ۱۵،۰۰۰ ريال منتشر خواهد شد. نسبت قيمت به سود شرکت برابر است با:


 قيمت بازار هر سهم ۱۵۰۰ = مرتبه ۷۵/۳

=
سود هر سهم ۴۰۰۰


نرخ بازده مورد مطالبه سهام نيز برابر خواهد شد با:


 سود سهام ۲۵۰۰ + %۸= %۲۴/۶

+ نرخ رشد سودهاى سهام =
 قيمت بازار هر سهام ۱۵،۰۰۰