مزايا و معايب حق خريد سهام

مزايا:

۱. حق خريد امکان استفاده از تأمين مالى متعادل بين بدهى و سهام را ميسر مى‌سازد.

۲. حق خريد زمينه انتشار بدهى يا نرخ بهرهٔ پائين‌تر فراهم مى‌آورد.

۳. حق خريد به‌عنوان عامل جذابيت انتشار بدهى يا سهام ممتاز به‌کار مى‌رود.


معايب:

۱. در صورت اعمال، منجربه کاهش ارزش سهام مى‌شود.

۲. ممکن است زمانى اعمال شود که شرکت نيازى به سرمايهٔ اضافى ندارد.

۳. اعمال آن مى‌تواند موجب کاهش کنترل شود.

مقايسه حق خريد سهام و حق تقدم خريد سهام

حق تقدم بين سهامداران فعلى به‌صورت مجانى توزيع مى‌شود و الزام قانونى دارد ولى حق خريد سهام به‌صورت اختيارى و معمولاً براى جذاب شدن به همراه اوراق قرضه منتشر مى‌شود. سهامداران مختار هستند که حق تقدم را اعمال و سهام را خريدارى کنند. يا آن را در بازار بفروشند. همچنين، حق تقدم، زمان انقضاء کوتاه‌ترى نسبت به حق خريدار دارد.