مزايا

مزايا از ديدگاه شرکت

۱. اوراق بهاءدار قابل تبديل موجب جلب بيشتر سرمايه‌گذاران مى‌شود زيرا سرمايه‌گذاران با داشتن امتياز تبديل قادر خواهند بود در صورت افزايش قيمت سهام اوراق خود را تبديل کنند.


۲. انتشار اوراق قرضهٔ قابل تبديل، در مقايسه با انتشار اوراق قرضه غيرقابل تبديل هزينهٔ بهره کمترى دارد.


۳. اوراق بهاءدار قابل تبديل را مى‌توان در شرايط نامساعد بازار پولى که در آن، حتى يک شرکت معتبر نيز قادر به عرضه اوراق قرضه با سهام ممتاز نيست، عرضه کرد.


۴.انتشار اوراق قرضه قابل تبديل، محدوديت‌هاى کمترى بر شرکت تحميل مى‌کند.


۵. قابليت تبديل مى‌تواند وسيله‌اى براى انتشار سهام به قيمتى بيشتر از قيمت فعلى بازار باشد.


۶. شرط بازخريد شرکت را قادر مى‌سازد زمانى‌که قيمت بازار سهام بيش از قيمت تبديل شده دارند، را وادار به تبديل کنند.


۷. در حالى‌که شرکت اوراق قرضه غيرقابل تبديل منتشر و سپس براى بازپرداخت آن، سهام عادى منتشر کند، متحمل هزينه‌هاى انتشار مضاعف خواهد شد. در حالى‌که هزينه‌هاى انتشار در عرضهٔ اوراق بهاءدار قابل تبديل، تنها يک‌بار در زمان انتشار اين اوراق تحميل مى‌شود.

مزايا از ديدگاه سرمايه‌گذار

۱. اوراق بهاءدار قابل تبديل، امکان، تحصيل سود سرمايهٔ بالقوهٔ ناشى از افزايش قيمت سهام را فراهم مى‌آورد.


۲. به‌علت وجود ماهيت دوگانه، دوگانه، در صورت ضعيف شدن عملکرد شرکت، براى دارنده ريسک کمترى دارد.


۳. در برخى کشورها، وجه‌الضمان لازم در خريد نسيه اوراق قرضهٔ قابل تبديل که معمولاً از طرف کارگزاران مطالبه مى‌شود بسيار کمتر از حالت خريد سهام عادى است. بنابراين براى خريد اين اوراق، پول بيشترى مى‌توان از کارگزاران استقراض کرد.

معايب

معايب از ديدگاه شرکت

۱. در صورت افزايش قابل توجه قيمت سهام، به‌جاى انتشار اوراق بهاءدار قابل تبديل با قيمت تبديلى پائين، بهتر مى‌بود تأمين مالى شرکت با تأخير و از طريق انتشار معمولى سهام در زمان بالا بودن قيمت سهام انجام مى‌شد.


۲. در صورتى‌که قيمت سهام افزايش نيابد، شرکت متعهد به بازپرداخت اوراق قرضه قابل تبديل خواهد شد.

معايب از ديدگاه سرمايه‌گذار

۱. بازدهٔ اوراق بهاءدار قابل تبديل کمتر از اوراق بهاءدار مشابهى است که قابليت ندارد.


۲. تعهدات اوراق قرضه قابل تبديل معمولاً نسبت به ساير تعهدات بدهى از اولويت کمترى برخوردار مى‌باشد و بنابراين از درجه‌بندى قرضهٔ پائين‌ترى برخوردار است.