آخرين مرحله در تهيه بودجه نقدي، محاسبه مانده‌حساب نقدى و بانک يا وام‌هاى شرکت ـ cash balance است. براى محاسبه مانده‌حساب نقدى و بانک، نظارت جريان نقدى ورودى و خروجى را ابتدا با وجه نقد موجود در اول دوره جمع و سپس حداقل وجه‌نقد موردنظر در پايان دوره را از آن کسر مى‌کنيم. حداقل مانده‌نقدى و بانک مى‌تواند خطاهائى را که در برآورد بودجه نقدى رخ مى‌دهد بپوشاند.


براى محاسبه مانده‌هاى وام، جدول مربوط به وام و بازپرداخت آن بايد مقادير ذيل را دربرداشته باشد:


۱. کل وام گرفته‌شده


۲. هزينه بهره


۳. حداکثر وام (حداکثر مبلغى که اصل و فرع وام را در هرماه تشکيل مى‌دهد)


۴. مبلغى که بابت وام در آن ماه بازپرداخت مى‌شود


۵. مبلغ وام در پايان ماه