بودجه‌هاى نقدى را مى‌توان ماهانه، هفتگى يا حتى روزانه تهيه کرد. اگر اين دوره زمانى بيش از يک يا دو ماه باشد، بودجه نقدى موردنظر را به چندين بخش تقسيم کرده، آن را براى دوره‌هاى کوتاه‌تر تهيه مى‌کنند؛ براى مثال، مى‌توان بودجه نقدى يک دوره چهار ماهه را به هشت دوره پانزده‌روزه يا شانزده‌ دوره هفت‌ روزه (هفتگي) تقسيم و بودجه نقدى هريک از اين دوره‌هاى دو يا يک هفته‌اى را برآورد کرد. برخى شرکت‌هاى بزرگ بودجه‌هاى نقدى خود را روزانه تهيه مى‌کنند.


تهيه بودجه نقدى چهار مرحله دارد: ۱. پيش‌بينى فروش؛ ۲. برآورد جريان‌هاى نقدى ورودى به شرکت؛ ۳. برآورد جريان‌هاى نقدى خروجى از شرکت؛ ۴. برآورد ماندهٔ وجه نقد و ماندهٔ وام در پايان ماه. در اينجا براى مثال بودجه نقدى ”شرکت نمونه“ را براى يک دوره ده ‌ماهه تهيه کرده و نشان داده‌ايم. جريان‌هاى نقدى را بايد بر مبناى ماهانه برآورد کرد و اگر لازم باشد وجوهى تأمين شود، بايد چگونگى تأمين آن را در بودجه نقدى گنجانيد.