در جدول بودجه نقدى شرکت سهامى نمونه (خرداد تا آخر اسفند) بودجه نقدى کامل متعلق به ”شرکت سهامى نمونه“ براى يک دوره ده‌ماهه نشان داده شده است.


در مورد ساير اقلام اين بودجه نقدى توضيحاتى داده شده است.


۱. مانده‌نقدى و بانک شرکت در اول خرداد ۶،۰۰۰،۰۰۰ ريال است. مبلغ ۳۸،۵۰۰،۰۰۰ ريال که در اين ماه به شرکت وارد شده است به آن عدد اضافه مى‌شود تا مقدار وجوه نقد موردنظر (يعنى ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال) است، مسئله تأمين مالى منتفى است و نيازى به گرفتن وام نيست.


مجموع وام و بهره در ماه خرداد صفر است؛ در نتيجه مبلغ بازپرداخت وام و بهرهٔ آن در پايان خرداد صفر مى‌شود.

جدول بودجه نقدى شرکت سهامى نمونه (خرداد تا آخر اسفند)

خرداد تير مرداد شهريور مهر
مانده‌حساب‌ نقدى و بانک در ابتداى ماه ۶،۰۰۰ ۱۰،׬۵ ۲،۵۰۵ ۱،۰۰۰ ۱،۰۰۰
دريافت‌هاى نقدى ۳۸۵۰۰ ۲۹۹۰۰ ۲۵۳۵۰ ۲۳۶۵۰ ۳۲۰۰
وجوه نقد موجود ۴۴۵۰۰ ۴۰۲۷۵ ۲۷۸۵۵ ۲۴۶۵۰ ۳۳۰۰۰
پرداخت‌هاى نقدى ۳۴۱۲۵ ۳۷۷۷۰ ۳۰۳۵۳ ۳۱۳۸۶ ۲۴۳۱۸
مانده‌وجه نقد در پايان ماه ۱۰۳۷۵ ۲۵۰۵ ۲۴۹۸- ۶۷۶۳- ۸۶۸۲
مبلغ وام ۰ ۰ ۳۴۹۸ ۷۷۳۶ ۰
بهرهٔ وام ۰ ۰ ۰ ۲۸ ۹۱
حداکثر وام ۰ ۰ ۳۴۹۸ ۱۱۲۶۲ ۱۱۳۵۳
بازپرداخت وام ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۶۸۲
مانده‌وام در پايان ماه ۰ ۰ ۳۴۹۸ ۱۱۲۶۲ ۳۶۷۱
مانده‌نقدى و بانک در پايان ماه ۱۰۳۷۵ ۲۵۰۵ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰


آبان آذر دى بهمن اسفند
مانده‌حساب‌ نقدى و بانک در ابتداى ماه ۱،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۱،۰۰۰
دريافت‌هاى نقدى ۲۵،۹۰۰ ۲۸،۴۰۰ ۳۲،۵۵۰ ۴۵،۲۵۰ ۵۷،۲۰۰
وجوه نقد موجود ۲۶،۹۰۰ ۲۹،۴۰۰ ۳۳،۵۵۰ ۴۶،۲۵۰ ۵۸،۲۰۰
پرداخت‌هاى نقدى ۲۷،۴۹۵ ۳۴،۰۱۵ ۳۸،۶۴۸ ۴۵،۹۴۶ ۶۰،۸۸۸
مانده‌وجه نقد در پايان ماه ۵۹۵- ۴،۶۱۵- ۵،۰۹۸- ۳۰۴ ۲،۶۸۸-
مبلغ وام ۱،۵۹۵ ۵،۶۱۵ ۶،۰۹۸ ۶۹۶ ۳،۶۸۸
بهرهٔ وام ۳۰ ۴۳ ۸۸ ۱۳۸ ۱۴۴
حداکثر وام ۵،۲۹۶ ۱۰،۹۵۴ ۱۷،۱۴۰ ۱۷،۹۷۴ ۲۱،۸۰۶
بازپرداخت وام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مانده‌وام در پايان ماه ۵،۲۹۶ ۱۰،۹۵۴ ۱۷،۱۴۰ ۱۷،۹۷۴ ۲۱،۸۰۶
مانده‌نقدى و بانک در پايان ماه ۱،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۱،۰۰۰


۲. مانده‌نقد در ابتداى هرماه برابر است با مانده‌نقد پايان ماه قبل؛ بنابراين ۲،۵۰۵،۰۰۰ مانده صندوق در اول مردادماه با مانده پايان تيرماه برابر است. مبلغ ۲،۴۹۸،۰۰۰- ريال خالص وجوه نقد در مردادماه نشان‌دهندهٔ اين است که شرکت در اين ماه براى پرداخت‌هاى نقدى خود به مقدارى پول نياز دارد. اگر شرکت مبلغ ۲،۴۹۸،۰۰۰ ريال قرض بگيرد، مانده‌نقدى و بانک در پايان اين ماه صفر مى‌شود. از آنجا که قرار است حداقل مانده‌نقدى و بانک در پايان هر ماه ۱،۰۰۰،۰۰۰۰ ريال شود، شرکت بايد ۳،۴۹۸،۰۰۰ ريال قرض بگيرد. مانده‌حساب بهره وام در مردادماه صفر است و اين بدان معنى است که در اين پولى بابت هزينه پرداخت نشده است.


مقدار وام (حداکثر اين مبلغ) در هرماه بر مبناى عوامل ذيل محاسبه مى‌شود:


ـ وامى که در آن ماه گرفته شده است


ـ بهره وام


ـ مانده‌وام ماه قبل


بنابراين مانده‌حساب بدهى بابت وام در مردادماه برابر است با:


۳،۴۹۸،۰۰۰ ریال = ۰ + ۰ + ۳،۴۹۸،۰۰۰


در مردادماه پولى بابت بازپرداخت وام پراخت نشده است؛ بنابراين مانده‌حساب وام در پايان مردادماه نشان‌دهندهٔ حداکثر وام يعنى ۳،۴۹۸،۰۰۰ ريال در اين تاريخ است. در آخر مردادماه مانده‌نقدى و بانک شرکت ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال و مانده‌وام پرداختني، ۳،۴۹۸،۰۰۰ ريال است.


۳. شرکت براى اينکه بتواند در شهريورماه مانند گذشته، مانده‌حساب نقدى و بانک را ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال نگه دارد، بايد مبلغ ۷،۷۳۶،۰۰۰ ريال (يعنى ۱،۰۰۰،۰۰۰ + ۶،۷۳۶،۰۰۰ ريال) قرض بگيرد. بهره وام بابت وام گرفته شده در مردادماه برابر است با:


۲۸۰۰ ریال = ( ۳،۴۹۸،۰۰۰ ) ( ۰/۰۰۸ )


مقدار وام (حداکثر اين مبلغ) در شهريورماه برابر است با:


ريال ۱۱،۲۶۲،۰۰۰ = ۳،۴۹۸،۰۰۰ + ۲۸،۰۰۰ + ۷،۷۳۶،۰۰۰


۴. خالص جريان نقدى در مهرماه به ۸،۶۸۲،۰۰۰ ريال مى‌رسد و شرکت مى‌تواند مقدارى از وام‌هاى خود را بپردازد. ابتدا مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال ـ که حداقل مانده موردنظر است ـ کنار گذاشته مى‌شود و با بقيه آن ـ که ۷،۶۸۲،۰۰۰ ريال است ـ بخشى از بدهى‌هاى شهريورماه پرداخت مى‌شود. مانده‌وام‌ها (حداکثر مانده‌وام) در اين ماه برابر است با:


ريال ۱۱،۳۵۳،۰۰۰ = ۹۱،۰۰۰ + ۱۱،۲۶۲،۰۰۰


مانده‌حساب وام شرکت برابر است با:


ريال ۳،۶۷۱،۰۰۰ = ۷،۷۶۲،۰۰۰ - ۱۱،۳۵۳،۰۰۰


۵. بقيه بودجه نقدى نيز به همين روش محاسبه مى‌شود. با پيشرفت امور در پايان اسفندماه ماندهٔ ‌وام‌ها به ۲۱،۸۰۶،۰۰۰ ريال مى‌رسد. البته اين شرکت فروش‌هاى فصلى دارد و در نتيجه با کاهش فروش در اوايل سال بعد روبه‌رو است؛ اما انتظار مى‌رود که کاهش هزينه‌هاى جارى و وصول مطالبات، باعث ايجاد جريان نقدى به داخل شرکت شود و مانده‌وام‌ها کاهش يابد.