ارزش ذاتى يک برگه از اوراق قرضه مساوى با مجموع اين مقادير است: ارزش فعلى بهره‌هاى آينده و ارزش فعلى مبلغ اسمى قرضه که در سررسيد پرداخت مى‌گردد. براى محاسبه ارزش ذاتى اوراق قرضه بايد نرخ بازده مورد توقع شخص سرمايه‌گذار مشخص باشد. اگر نرخ بازده مورد توقع مشخص باشد، ارزش ذاتى اوراق قرضه به طريق زير محاسبه مى‌شود:


۱. ارزش فعلى کل بهره‌هاى اوراق قرضه را (که به‌صورت اقساط مساوى است) محاسبه کنيد. براى اين‌کار از معادله( S 0 = P( V i,n استفاده کنيد. البته نرخ تنزيل همان نرخ بازده مورد توقع خواهد بود.


۲. ارزش فعلى اصل پول (ارزش اسمى اوراق قرضه را که در تاريخ سررسيد دريافت مى‌گردد محاسبه کنيد. براى اين‌کار از معادله زير استفاده کنيد و نرخ تنزيل هم همان نرخ بازده مورد توقع خواهد بود.


        ۱
  ]
At [ P۰ =
    ( ۱ + i )t


۳. مقاديرى را که در دو مرحله بالا به‌دست آورده‌ايد با هم جمع کنيد. اين رقم نشان‌دهندهٔ ارزش ذاتى آن برگ از اوراق قرضه است.

نرخ بازده تا سررسيد اوراق قرضه

نرخ بازده تا سررسيد اوراق قرضه برابر با نرخ بازده داخلى آن است. از آنجا که سرمايه‌گذارها اصولاً با در نظر داشتن مقدار معينى بازده (و پذيرفتن سطح معينى از ريسک) اقدام به خريد و فروش اوراق قرضه مى‌کنند، غالباً اساس تصميمات خود را بر ميزان نرخ بازده تا سررسيد قرار مى‌دهند؛ ولى از آنجا که اين نرخ بازده اصولاً چيزى جز نرخ بازده داخلى نيست، سرمايه‌گذاران به‌صورت تلويحى فرض خود را بر اين مى‌گذارند که کليه بهره‌هاى پرداختى با نرخى معادل با نرخ بازده تا سررسيد، دوباره سرمايه‌گذارى مى‌شوند.


محاسبه نرخ بازده تا سررسيد اوراق قرضه کار چندان مشکلى نيست؛ زيرا بهره‌هاى اوراق قرضه حالت اقساط مساوى را پيدا مى‌کنند که در مقاطع زمانى مشخص در آينده دريافت خواهد شد. به‌علاوه، اگر قيمت اوراق قرضه تفاوت چندان زيادى با ارزش اسمى آنها نداشته باشد، مى‌توان در اين محاسبه از نرخ بهره اعلان‌شده (به‌عنوان نرخ تنزيل) استفاده کرد. ارزش ذاتى اوراق قرضه‌اى که به آن‌صورت محاسبه مى‌شود با ارزش اسمى آن برابر مى‌شود و اگر قيمت اين اوراق قرضه را ارزش اسمى آن کم کنيم، ارزش فعلى خالص آن به‌دست خواهد آمد. در اجراء اين روش (که در اصطلاح آن را اولين حدس مى‌نامند)، نبايد عوامل مربوط به ارزش فعلى را محاسبه کرد. اين يک قانون کلى است که اگر قيمت اوراق قرضه در بازار بين ۹۰ تا ۱۱۰ باشد، براى محاسبه ميزان نرخ بازده تا سررسيد از نرخ اعلان‌شده (مندرج در هر برگ از اوراق) استفاده مى‌کنند.