براى بيان تغييراتى که در قيمت اوراق قرضه رخ مى‌دهد، از سيستم واحد و يک‌صدم واحد استفاده مى‌کنند. (لازم است يادآورى کنيم که قيمت اوراق قرضه بر مبناى درصد ارزش اسمى آنها بيان مى‌شود.) براى مثال، اگر قيمت اوراق قرضه‌اى از ۹۸ به ۹۶ کاهش يافته باشد، مى‌گويند ۲ واحد کاهش يافته است. اگر تغيير قيمت کمتر از يک واحد باشد، آن را برحسب يک‌صدم واحد بيان مى‌کنند. براى مثال، اگر قيمت اعلان‌شده اوراق قرضه‌اى از هفتادوهشت ‌و يک‌دوم به هفتادوهشت و سه‌چهارم افزايش يابد، در اصطلاح مى‌گويند که قيمت آن به ميزان يک‌چهارم واحد افزايش يافته است.


براى بيان نرخ بهره اوراق قرضه از سيستم اعشارى استفاده مى‌شود. براى مثال، اگر نرخ بهره اوراق قرضه‌اى نه و يک‌دوم درصد و نرخ بهره نوع ديگرى از اوراق قرضه نه و يک‌چهارم درصد باشد، در اصطلاح مى‌گويند که نرخ بهره اوراق قرضه نوع اول به ميزان ۲۵‌صدم درصد بيش از نرخ بهره اوراق قرضه نوع دوم است. معمولاً نرخ بازده جارى و نرخ بازده تا سررسيد اوراق قرضه نيز به‌ صدم درصد بيان مى‌شود.