قبل از اينکه اوراق قرضه‌اى منتشر و به مردم عرضه شود شرکت منتشرکننده يک سازمان يا بانک معتبر انتخاب مى‌کند که به‌عنوان امين يا معتمد دارندگان اوراق قرضه، بر فرآيند انتشار آن اوراق نظارت کند. بانک يا سازمان معتمد مسئوليت نظارت بر اجراء مفاد قرارداد اوراق قرضه را بر عهده مى‌گيرد. معمولاً بانک يا سازمان امين وظايف زير را بر عهده مى‌گيرد:


۱. امضاء تمام اوراق قرضه؛


۲. گرفتن اصل و فرع وجوه و پرداخت آنها به دارندگان اوراق قرضه؛


۳. دارائى‌هائى که در گرو اوراق قرضه است در رهن امين قرار مى‌گيرد يا از ابتدا به نام امين خريدارى مى‌گردد؛


۴. اگر شرکت منتشرکننده مفاد قرارداد را نقض کند، امين دارندگان اوراق قرضه را از اين امر مطلع خواهد ساخت. (در چنين مواردى بانک يا سازمان امين از جانب دارندگان اوراق قرضه وکيل مى‌شود تا اقامه دعوى کند و از مجارى قانونى حق آنان را از شرکت پس بگيرد.