در اوراق قرضهٔ با نام، اسم و آدرس صاحب ورقه در دفاتر شرکت انتشاردهنده اوراق ثبت مى‌شود. پول‌هائى که شرکت بايد از بابت اوراق قرضه به صاحب آن پرداخت کند مستقيماً از طريق پست براى او ارسال مى‌شود: نقل و انتقال اين‌گونه اوراق در صورتى ميسر مى‌گردد که صاحب آنها اسناد و مدارک انتقال را امضاء کرده باشد. پس از اينکه اوراق به نام خريدار جديد گرديد، از نظر شرکت، وى مالک جديد آن اوراق شناخته مى‌شود.


اوراق قرضه بى‌نام معمولاً متعلق به همان کسى است که آنها را در تصرف دارد و لازم نيست مالکيت وى در جائى ثبت تگردد، شرکت منتشرکننده اين نوع اوراق نمى‌داند که مالکان اوراق قرضه چه کسانى هستند؛ از اين‌رو، به پيوست اوراق قرضه تعدادى کوپن بهره ضميمه‌شده که بر روى آنها تاريخ دريافت بهره نوشته شده است. در زمان پرداخت بهره دارنده اوراق اين کوپن‌ها را براى دريافت بهره، به بانک تعيين‌شده از طرف شرکت مى‌برد. در زمان سررسيد، دارنده اورق قرضه بايد اصل آن را براى دريافت اصل وام به بانک ارائه دهد. مالک ورقه کسى است که ان را در تصرف دارد و تغيير مالکيت آن از طريق دست به دست شدن اوراق ميسر مى‌گردد.


معمولاً مقامات مالياتى از انتشار اوراق قرضه بى‌نام جلوگيرى مى‌کنند، چون دارندگان اين اوراق قرضه مى‌توانند از پرداخت ماليات طفره بروند.