اوراق قرضه‌اى که درجه آنها B B يا کمتر است به اوراق قرضه بنجل معروف هستند. برخى از بانک‌هاى سرمايه‌گذار اينها را ”اوراق قرضه يا بازدهى کلان“ مى‌نامند. بعضى از صندوق‌هاى مشترک سرمايه‌گذارى به سرمايه‌گذاران اين فرصت را مى‌دهند که در پرتفوئى از اوراق قرضه که داراى بازدهى کلان هستند سرمايه‌گذارى کنند. سرمايه‌گذارانى که ريسک‌هاى سنگين‌ترى را مى‌پذيرند و در اين نوع اوراق قرضه سرمايه‌گذارى مى‌کنند، از بازدهى‌هاى بيشترى بهره‌مند مى‌شوند. براى مثال، اگر بازده اوراق قرضه‌اى با درجه A A A يک درصد بيش از نرخ بازده اوراق خزانه باشد (البته با سررسيد مشابه)، نرخ بازده اوراق قرضه بنجل از نرخ بازده اوراق خزانه ۶ درصد بيشتر است.

تأمين سرمايه از طريق انتشار اوراق بهاءدار با بازده ثابت

اگر شرکتى اوراق قرضه منتشر کند متعهد شده است که از محل سودهاى نامعلوم آينده، هزينه بهره ثابتى را بپردازد. اين اقدام باعث افزايش درجه ريسک و بازده سهامداران شرکت خواهد شد. نرخ بازده سرمايه‌گذارى شرکت بايد بيش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شرکت کاهش نيابد. تأمين مالى از طبق اوراق قرضه با بازده ثابت باعث افزايش درجه اهرم مالى خواهد شد؛ لذا تصميم‌گيرى در مورد انتشار اورق قرضه بر توانائى شرکت (در جهت افزيش ثروت سهامداران) اثر خواهد گذاشت. احتمال دارد که شرکت نتواند سود خود را به‌حدى برساند که دست کم با هزينه بهره اوراق قرضه برابر گردد. در اين‌صورت، سود هر سهم کاهش خواهد يافت.


با نسبت بدهى به کل دارائى‌ها ترکيب ساختار سرمايه را تعيين مى‌کنند. با نسبت ”توان پرداخت بهره“ مى‌توان قدرت شرکت در پرداخت بهره را محاسبه کرد. با استفاده از درجه اهرم مالى (Y / Y - ۱) درصد تغييرات سود هر سهم (EPS) به ازاء يک درصد تغيير در سود قبل از بهره و ماليات (EBIT) تعيين مى‌شود. در مبحث هزينه سرمايه، تأثير تغيير ساختار سرمايه بر ارزش بازار شرکت و هزينه سرمايه شرکت مورد بحث قرار خواهد گرفت. اگر نسبت‌هاى مالى نشان دهد که ريسک مالى شرکت تغييرات زيادى نکرده است، احياناً ارزش بازار سهام افزايش خواهد يافت و از اين‌رو، به ثروت سهامداران افزوده مى‌شود، ولى اگر نسبت‌هاى مالى نشان دهد که تأمين مالى از طريق انتشار اوراق قرضه باعث افزايش ريسک مالى شرکت شده است، احتمالاً ارزش سهام شرکت کاهش مى‌يابد و شرکت منابع مالى جديد را با هزينه سرمايه بيشتر تهيه خواهد کرد.

قرارداد اوراق قرضه

اوراق قرضه شرکت‌ها معمولاً داراى قراردادهاى نسبتاً پيچيده‌اى است. مى‌توان شرايط مندرج در قرارداد را به چهار دسته تقسيم کرد: ۱. شرايط عمومي؛ ۲. موارد مربوط به وثيقه؛ ۳. شرايط مربوط به حفظ منافع دارندگان اوراق قرضه و ۴. شرايط بازپرداخت اوراق قرضه.


شرايط عمومى. ويژگى‌هاى اصلى اوراق قرضه، مثل نرخ بهره، تاريخ سررسيد، نحوه پرداخت بهره و نام مؤسسه امين در شرايط عمومى قرارداد ذکر مى‌شوند.


موارد مربوط به وثيقه. اگر اوراق قرضه از نوع رهنى باشد، مشخصات دارائى مورد وثيقه و اولويت دارندگان اوراق قرضه در اين قسمت ذکر مى‌گردد.


شرايط مربوط به حفظ منافع دارندگان اوراق قرضه. اگر شرکت در عمل به تعهدات خود ناتوان گردد، اقداماتى که مؤسسه امين و دارندگان اوراق قرضه مى‌توانند جهت دريافت مطالبات خود انجام دهند در اين قسمت ذکر مى‌گردد.


شرايط بازپرداخت قبل از موعد اوراق قرضه. اگر اوراق قرضه قابل بازخريد باشد در قرارداد اوراق قرضه قيمت بازخريد و زودترين و ديرترين زمانى‌که شرکت مى‌تواند اوراق را بازخريد کند مشخص مى‌گردد. همچنين اگر اوراق قرضه قابل تبديل به سهام عادى باشد، در قرارداد اوراق قرضه ضريب تبديل (تعداد سهام عادى که دارنده اوراق قرضه مى‌تواند در ازاء تحويل هر برگ از اوراق قرضه به‌دست آورد) يا قيمتى که دارنده اوراق قرضه مى‌تواند به آن قيمت سهم عادى را بخرد اعلان مى‌گردد.