معمولاً سهام ممتاز به‌عنوان نوعى اوراق بهاءدار با بازدهى ثابت تلقى مى‌شود؛ به همين دليل، انتشار سهام ممتاز باعث افزايش درجه اهرم مالى شرکت مى‌شود. تأثير سهام ممتاز بر ريسک مالى را از طريق محاسبهٔ نسبت پوشش هزينه ثابت و درجه اهرم مالي، به‌شرح زير اندازه‌گيرى مى‌کنند:


I = بهره اوراق قرضه برحسب ريال


E = سود سهام ممتاز برحسب ريال


t = نرخ ماليات که معمولاً ۴۰ درصد است.


بنابراين، نسبت پوشش هزينه ثابت به‌صورت زير درمى‌آيد:


        Y


      E     

1 +
    (۱ - t)-


درجه اهرم مالى شرکت برابر است با:


           Y
 

( F L | Y ) =
      E
 
Y - I -
  ۱ - t


معادله بالا بيانگر اين مطلب است که مبلغ معينى از سود سهام ممتاز باعث افزايش ريسک مالى به ميزان بيش از مبلغ مشابه بهره اوراق قرضه مى‌شود.