سهام ممتاز را اوراق بهاءدار دورگه مى‌نامند؛ زيرا هم ويژگى اوراق قرضه و هم خصوصيت سهام عادى را دارند. اين ويژگى‌ها به‌شرح زير است:


۱. سهام ممتاز دربردارنده نوعى حق مالکيت (براى دارنده آن) در شرکت است.


۲. سهام ممتاز سررسيد ندارد و عمر آن به عمر شرکت بستگى دارد.


۳. شرکت انتشاردهنده نبايد دارائى‌هاى خود را وثيقه يا رهن اين اوراق قرار دهد؛ زيرا سهامداران ممتاز داراى حق مالکانه هستند.


۴. به دارندگان سهام ممتاز سود پرداخت مى‌شود. پرداخت سود منوط به اين است که شرکت سود کند؛ لذا شرکت نمى‌تواند پرداخت سود را تضمين کند. معمولاً سهام ممتاز، سود از پيش تعيين‌شده و ثابتى دارند. براى مثال، اگر شرکتى سهام ممتاز با سود ۶،۰۰۰ ريالى بفروشد، بدان‌مفهوم است که آن شرکت در هر سال از بابت هر برگ از آن سهام ممتاز، ۶،۰۰۰ ريال سود سهام خواهد پرداخت. اخيراً نوعى سهام ممتاز منتشر شده است که داراى نرخ سود قابل‌تعديل است، اعم از اينکه نرخ سود سهام ممتاز ثابت باشد يا متغير. اين اوراق نوعى اهرم مالى ايجاد مى‌کنند؛ زيرا ميزان سود آنها طبق فرمولى از قبل تعيين‌شده و تابع ميزان سود شرکت نيست. از آنجا که بخشى از سود خالص شرکت به‌عنوان سود سهام به دارندگان سهام ممتاز پرداخت مى‌شود، اين مقادير به‌عنوان هزينه‌هائى که بتوان آنها را از درآمد مشمول ماليات شرکت کسر کرد به حساب نمى‌آيند.


۵. دارندگان سهام ممتاز، از نظر دريافت سود سهام، بر دارندگان سهام عادى حق تقدم دارند. اگر شرکتى در يک سال به‌خصوص نتواند پولى بابت سود سهام به صاحبان سهام ممتاز بپردازد، حق ندارد چيزى بابت سود سهام به دارندگان سهام عادى پرداخت کند.


۶. اگر يک شرکت منحل شود، دارندگان سهام ممتاز (نسبت به سهامداران عادي) از نظر دريافت ادعاى خود حق تقدم دارند. تا زمانى‌که حق و حقوق سهامداران ممتاز پرداخت نگردد، صاحبان سهام عادى حق دريافت هيچ‌گونه پولى از شرکت ندارند.


۷. دارندگان سهام ممتاز فقط در موارد بسيار خاصى داراى حق رأى در مجمع عمومى صاحبان سهام هتسند. اگر شرکتى در موعد مقرر سود سهام ممتاز را پرداخت نکند، احياناً سهامداران ممتاز از حق انتخاب تعداد معينى از اعضاء هيئت مديره برخوردار خواهند شد. فراتر اينکه، در مواردي، احياناً اين سهام نسبت به فروش سهام ممتاز اضافى يا اوراق قرضه قابل‌تبديل به سهام ممتاز نيز داراى حق رأى مى‌شوند.


۸. شرکتى که سهام ممتاز شرکت ديگرى را خريدارى کند از تخفيف مالياتى خاصى بابت سود سهام دريافتى برخوردار خواهد شد. مثلاً طبق قوانين مالياتى ايالات متحده، اگر شرکتى سهام ممتاز شرکت ديگرى را خريده باشد، مى‌تواند از ۷۰ درصد بخشودگى مالياتى مربوط به سود اين سهام بهره‌مند گردد.