ارزش ذاتى يک سهم ممتاز به طريق زير تعيين مى‌گردد: مجموع ارزش فعلى سودهاى آينده هر سهم که براساس نرخ بازده مورد توقع سرمايه‌گذار محاسبه شود. از آنجا که اين سهام فاقد سررسيد است، ارزش اسمى اين سهام در محاسبه ارزش ذاتى منظور نمى‌شود و ارزش ذاتى فقط بستگى به ارزش فعلى سودهاى آتى دارد. سود سالانه سهام ممتاز مبلغ معينى است، لذا مى‌توان جريان سود هر سهم را اقساط مادام‌العمر تلقى کرد. در نتيجه ارزش ذاتى سهام ممتاز از طريق فرمول زير قابل‌محاسبه است:


V = D / K


D = سود تقسيمى هر سهم ممتاز در سال


K = نرخ بازده مورد توقع سرمايه‌گذار


V = ارزش ذاتى يک سهم ممتاز.


در زمان محاسبه ارزش ذاتى سهام ممتاز و تصميم‌گيرى در مورد خريد اين سهام بايد قيمت خريد را با ارزش ذاتى آن مقايسه کرد. اگر ارزش ذاتى سهام مساوى قيمت خريد يا بيش از آن باشد، نرخ بازده آن سهام مساوى يا بيش از نرخ بازده مورد توقع خريدار خواهد شد؛ در غير اين‌صورت، وى نبايد چنين سهامى را بخرد. قاعده تصميم‌گيرى بستگى به ارزش فعلى خالص دارد.