ترکيب منابع مالى در ساختار سرمايه مى‌تواند دو مشکل در تجزيه و تحليل سودآورى ساختار سرمايه به‌وجود آورد: اول، اگر اجراء هيچ‌يک از اين دو روش تأمين مالى مستلزم انتشار سهام عادى نباشد، بر روى نمودار EPS ـ EBIT چيزى به نام نقطه بى‌تفاوتى وجود نخواهد داشت و خطوط مربوط به اين دو روش، موازى در خواهند آمد؛ دوم، ترکيب خاصى از منابع مالى ممکن است منجر به اين شود که نقطه بى‌تفاوتى در زير محور مختصات و در نقطه‌اى که EPS منفى است به‌وجود آيد. در هريک از اين حالات، سودآورى روشى بيشتر است (روشى ضرر کمترى به بار مى‌آورد) که داراى نقطه سربه‌سر مالى کمترى باشد. وقوع اين حالات غيرعادى تأثيرى به تجزيه و تحليل ريسک ندارد.


مثال:

ساختار سرمايه شرکتى فقط از ۱ ميليون سهم عادى تشکيل شده است اين شرکت به ۱۰ ميليارد ريال ديگر سرمايه نياز دارد. اگر روش فروش اوراق قرضه را به اجراء درآورد، بايد اوراق قرضه‌اى با بهره ۱۰ درصد منتشر کند و اگر روش فروش سهام عادى را به اجراء درآورد بايد ۲۰۰،۰۰۰ سهم ممتاز منتشر کند که سود سالانه هر سهم ۶،۰۰۰ ريال است. مى‌توان با استفاده از معادله زير و نمودار EPS ـEBIT نقطه بى‌تفاوتى را محاسبه کرد:


EPSA = EPSB


( Y ) ( ۱ - ۰/۴ ) - ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰   ( Y - ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ( ۱ - ۰/۴ )

  =  
                   ۱،۰۰۰،۰۰۰                   ۱،۰۰۰،۰۰۰


طرفين اين معادله را در عدد ۱،۰۰۰،۰۰۰ ضرب و سپس آن را ساده مى‌کنيم:


  ۰/۶ Y - ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۰/۶ Y -  ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
  یا
  ۰ = - ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال


اين نتيجه ممتنع نشانه اين است که نقطه بى‌تفاوتى وجود ندارد. نمودارهاى اين دو روش در سمت چپ شکل A رسم شده است. اين دو معادله به‌صورت دو خط موازى درآمده‌اند. روش فروش اوراق قرضه که نقطه سربه‌سر مالى پائين‌ترى دارد در ازاء هر مقدار از EBIT (در مقايسه با روش فروش سهام عادي) سودآورتر است يا دست کم ضرر کمترى به بار مى‌آورد.


نمودار سود هر سهم قبل از بهره و ماليات در ساختارهاى مختلف سرمايه
نمودار سود هر سهم قبل از بهره و ماليات در ساختارهاى مختلف سرمايه