معادله زير نشان مى‌دهد که سود هر سهم تأمين از سود قبل از بهره و ماليات است.


E P S = [ (Y - ۱ )( ۱ - t) - E ] / N


در اين معادله از علائم زير استفاده شده است.


Y = سود قبل از بهره و ماليات


I = بهره وام برحسب ريال


t = نرخ ماليات که فرض مى‌کنيم ۴۰ درصد است


E = سود تقسيمى مربوط به سهام ممتاز


N = تعداد سهام عادى


اگر از منابع مالى خارج از شرکت استفاده شود، احتمالاً مقادير E، I با N تغيير خواهد کرد.