در شرکت‌هاى توليدي، مقدار موادخام، کالاى در جريان ساخت و قطعات يدکى با توجه به ميزان پيش‌بينى‌ فروش کالاى ساخته شده تعيين مى‌گردند. شرکت‌هاى عمده‌فروش و خرده‌فروش عمدتاً با مسئله ميزان کالاى ساخته‌شده سروکار دارند.


مقدار موجودى به‌گونه‌اى تعيين مى‌شود که سطح موردنياز فروش شرکت تأمين گردد و در عين حال، هزينه‌هاى مربوط به مديريت سيستم موجودى‌ها به حداقل برسد. ولى شرکت‌ها اغلب با شرايط و محدوديت‌هاى فيزيکى و مالى مواجه مى‌شوند، به‌گونه‌اى که نه تنها استطاعت آن را ندارند که مقدار موردنظر موجودى را تأمين کنند، بلکه نمى‌توانند هزينه‌هاى و نگهدارى آنها را به حداقل برسانند.


مى‌توان در مورد هر دسته از موجودى‌ها سياست خاصى را به‌کار برد و همچنين مديران مى‌توانند سياست مشخصى را در مورد کليه خطوط توليدى خود در پيش گيرند.